Powtórzone zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku

Dobków, 14 grudnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Kaczawskie

Mściwojów 45A, 59-407 Mściwojów

KRS 0000134817,

NIP 6951427474, REGON 391033947

e-mail: kontakt@kaczawskie.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wielskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U 2018 poz. 396).
 2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 3. Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
 6. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: strona internetowa portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na www.kaczawskie.pl
 7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w ofercie zakres jaki będzie wykonywał podwykonawca.
 11. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy wykonania całości zamówienia.
 12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. W ramach realizacji etapu zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny” projektuje się roboty wykończeniowe poddasza użytkowego budynku znajdującego się na działce nr 115/3 obręb Dobków i mieszczącego się pod adresem Dobków 66, 59-540 Dobków.
 2. W ramach prac ogólnobudowlanych należy wykonać ocieplenie poddasza wełną mineralną wraz
  z obudową połaci płytami g-k na stelażu systemowym, wykonanie ścianek działowych, zabudowy szachów, obudowa ścian wewnętrznych w technologii płyt gipsowo-kartonowych. Na istniejącym stropie systemowym Rector należy wykonać wylewki samopoziomujące i ułożyć docelowe warstwy posadzek zgodnie z dokumentacją projektową (płytki ceramiczne/ panele podłogowe). Przewiduje się także montaż obarierowania wykonanych schodów żelbetowych prowadzących z parteru na poddasze.

Ponadto w pomieszczeniach poddasza należy zamontować stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz podokienniki okienne w pomieszczeniach 13÷16. Powierzchnie ścian należy wykończyć zgodnie z zapisami dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzez ich malowanie, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych itp. Ponadto w zakres robót wchodzi wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – instalacja grzejnikowa oraz wykonanie instalacji sanitarnej związanej z wykonaniem pomieszczenia WC i aneksu kuchennego (wod.-kan., cwu, wentylacji) i wyposażenia w osprzęt sanitarny tzw. biały montaż pomieszczeń wykańczanej kondygnacji poddasza. W ramach robót branży elektrycznej należy wykonać instalacje oświetleniową (wraz z oprawami ewakuacyjnymi), instalację gniazd wtynkowych i instalacje niskoprądowe (sieć internetowa) wraz z niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sieciowe, oznakowaniem ewakuacyjno-informacyjnym (piktogramy) i tzw. białym montażem. Po zakończeniu całości prac budowlano-montażowych przebudowywany budynek należy wyposażyć w niezbędny sprzęt biurowy i edukacyjny stanowiący element zapytania.

 1. Szczegółowy zakres robót dla zadania określony jest w dokumentacji projektowej (w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót) oraz w niniejszym zapytaniu ofertowym, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Roboty ujęte w dokumentacji (między innymi w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach), a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 3. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia.
 5. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Oferent jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane w projekcie, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
 6. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację zamawiającego na ich wbudowanie.
 7. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

1)  organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,

2)  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,

3) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca

4) obsługę geodezyjną

5)  doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,

 • Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
 • Wymagany okres Gwarancji. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił gwarancji jakości (w tym również na zastosowane wyroby budowlane) na okres od 36 do 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
 • Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

 IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 28 czerwca 2019 r.

 V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze najkorzystniejsze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
Lp. Kryterium Opis Waga procentowa kryterium
 

 

1

 

 

Cena

cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę  

 

80%

2 Okres gwarancji i rękojmi Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 20%

 

 1. Sposób przyznawania punktów.
 • Cena

C= Cmin/Cbad X 80

gdzie:

C – ilość punktów oferty w badanym kryterium cena.

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.

Cbad – cena brutto badanej oferty

 • Okres gwarancji na wykonane roboty (G) – 20%

Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany będzie podać deklarowany okres gwarancji w miesiącach. W związku z ustalonym kryterium „okres gwarancji” wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, które będą podlegać następującej punktacji:

– okres gwarancji 36 miesięcy- 0 pkt,

– okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt.

– okres gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące zostanie odrzucona.

 1. Łączna oceny oferty

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów
(W = C + G)

W – wskaźnik oceny oferty.

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena.

G – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium gwarancja.

 1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci poprzez publikację wyniku postępowania na Portalu Ogłoszeniowym ARiMR oraz na stronie www.kaczawskie.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 • posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie
 • zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), (Wykaz robót załącznik nr 4 – Uwaga! należy dołączyć do oferty)

oraz

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj. minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. (Wykaz osób załącznik nr 5 – Uwaga! Należy dołączyć do oferty)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykluczeniu będzie podlegać oferta:

 • Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 • Złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 • Złożone przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub osobowego między zamawiającym a oferentem, a w szczególności:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarzucającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4) Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

5) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN ICH SKŁADANIA

Oferty należy złożyć pisemnie listem lub pocztą kurierska na adres Zamawiającego Stowarzyszenie Kaczawskie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa do dnia i godziny: do dnia 08.01.2019 r. do godz. 11:00 z dopiskiem: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Kontakt: kontakt@kaczawskie.pl

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta kopii.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

XIX. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
 • Zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku:
  1. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie
   z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu;
  2. prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót;
  3. odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
 • Zmiany osobowe:
 1. zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
 2. zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;
 3. zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca,
 4. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w zapytaniu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
 • Inne zmiany:
  1. zmiana umowy zawartej z Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
  2. zmiana umowy zawartej z Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

– tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub

– zadanie jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

 1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

X. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  • zmiany treści zapytania ofertowego do momentu upływu terminu złożenia ofert;
  • odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu upływu terminu złożenia ofert;
  • zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy zamówienia, bez wyboru żadnej z ofert – bez podania przyczyny;
  • rozwiązania umowy w wyniku niezaakceptowania postępowania ofertowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Wykaz osób.
 5. Wykaz robót.
 6. Projekt umowy.
 7. Przedmiary
 8. Dokumentacja techniczna

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Informacja o unieważnieniu postępowania
Następny wpis
Wyniki zapytania ofertowego – informacja o wyborze oferty

Zobacz podobne

Menu