Nabór kandydatów do Komisji Grantowej DZIAŁAJ LOKALNIE

Ogłoszenie

o naborze na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej składane wnioski w ramach ogłaszanego corocznie przez Stowarzyszenie Kaczawskie – Lokalnego Konkursu Grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE

Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej składane wnioski konkursie grantowym Działaj Lokalnie.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują wnioskodawców i realizatorów projektów, biorących udział konkursie Działaj Lokalnie.
3) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 10 maja 2019 r. w jednej z następujących form:
złożyć lub przesłać na adres: Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa (liczy się data wpływu do w/w siedziby);
przesłać drogą elektroniczną na adres dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRACY KOMISJI:

1. Zasady prac lokalnej komisji grantowej funkcjonującej przy Ośrodku Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kaczawskie, realizującym lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” określa szczegółowo Regulamin.
2. Komisja jest ciałem doradczym powoływanym przez Zarząd w celu rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia beneficjentów.
3. Komisja składa się z minimum pięciu osób, aktywnych zawodowo lub społecznie na obszarze objętym działaniem Stowarzyszenia Kaczawskiego jako Ośrodka Działaj Lokalnie, wybranych spośród przedstawicieli: mediów, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i biznesu.
4. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do prac zobowiązani są do podpisania Deklaracji członka Komisji o bezstronności, poufności i przestrzegania zasad Regulaminu.
5. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zostaje zapoznany z Regulaminem Konkursu, ze standardami oceniania wniosków zgłoszonych do Programu oraz przygotowany do dokonania jak najlepszej oceny projektów uwzględniając np. diagnozę potrzeb lokalnych.
6. Oceny formalnej wniosków, zgłoszonych do Konkursu poprzez generator znajdujący się pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl/, dokonuje koordynator Konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w „Karcie oceny formalnej”
7. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, Komisja poddaje analizie pod względem merytorycznym zgodnie z kryteriami zawartymi w „Karcie oceny merytorycznej”.
8. Komisja ocenia projekty na podstawie treści wniosków o dofinansowanie udostępnionych w Generatorze.
9. Po ocenieniu wszystkich wniosków stworzona zostaje lista rankingowa wniosków i ich punktacji, z uwzględnieniem każdej z ocen, i sumy ocen członków Komisji.
10. Komisja w szczególności:
1) wybiera organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, którym zostaną przyznane dotacje na działania, które inicjują lub rozwijają współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
2) przedstawia rekomendacje do działań planowanych przez poszczególnych wnioskodawców oraz sporządzonych budżetów,
3) proponuje korekty kosztorysów poszczególnych projektów z zachowaniem zasad wykonalności działań i społecznego uzasadnienia wydatków projektowych,
4) może rekomendować wezwanie wnioskodawców do udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych ze złożonym wnioskiem,
5) zatwierdza listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz ze wskazaniem rekomendowanych kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań.

Członkowie komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji w Komisji.

Wyboru danych kandydatur do Komisji Grantowej dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego, co nastąpi najprawdopodobniej do dnia 15.05.2019 r. Pod uwagę brane będzie m. in. doświadczenie kandydata w realizacji lokalnych inicjatyw. Ponadto nacisk położny będzie na zróżnicowany charakter i specjalności członków komisji, którzy powinni reprezentować różne branże i sektory działalności.

Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Jeżów Sudecki dołączył do Stowarzyszenia Kaczawskiego
Następny wpis
Ocena formalna wniosków – Działaj Lokalnie 2019

Zobacz podobne

Menu