Ten program został zrealizowany w roku szkolnym 2018/2019. Aby uzyskać informacje na temat aktualnego programu, przejdź na stronę główną.

Program edukacji ekologicznej "Ziemia w naszych rękach"

Program Edukacji Ekologicznej korzysta z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak wziąć udział w programie edukacyjnym

wiek uczestników: od I klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum

miejscowości: program dedykowany jest dla publicznych szkół podstawowych z obszaru województwa dolnośląskiego, preferowane szkoły z obszarów wiejskich i małych miast z regionu Partnerstwa Kaczawskiego i okolic

koszt: wszystkie zajęcia są bezpłatne

dojazd: we własnym zakresie

wielkość grupy: od 35 do 50 uczestników (+ opiekunowie)

zasady udziału w zajęciach:

  • każda grupa bierze udział w dwóch (klasy I-III) lub trzech (klasy starsze) zajęciach stacjonarnych i terenowych. Tematy zajęć dostosowane są do grupy wiekowej, a ich opisy znajdują się poniżej.
  • wszystkie zajęcia należy zrealizować w wybranych wcześniej terminach pomiędzy wrześniem 2018 a kwietniem 2019
  • aby zarezerwować terminy zajęć należy skontaktować się z Sudecką Zagrodą Edukacyjną: 75 617 14 68 lub kontakt@sudeckazagroda.pl

Udokumentowanie uczestnictwa udziału w zajęciach:

Podczas każdych zajęć nauczyciel zobowiązany jest przekazać podpisaną przez dyrektora placówki listę uczestników wypełnioną na dołączonym formularzu. Gotową listę należy mieć ze sobą na zajęciach.

Tematy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych

Czas trwania cyklu: 8 godzin zegarowych (2 warsztaty x 240 min)

Miejsce: Dobków, Sudecka Zagroda Edukacyjna

Tematy zajęć do zrealizowania:

  1. Jak człowiek pomaga glebie zatrzymać zanieczyszczenia?
  2. Nie truj, tylko dbaj! Chronimy atmosferę

Opisy tematów:

Temat 1. Jak człowiek pomaga glebie zatrzymać zanieczyszczenia?

Opis zajęć: gdzie lądują papierki po cukierkach i lodach? Co to są składowiska odpadów? Czym jest recykling i po co segregujemy śmieci? Jakie zagrożenia dla gleby i wody niesie ich złe składowanie? Co to są dzikie wysypiska i dlaczego stanowią tak wielki problem? Poznajmy znaczenie gleby, jako składnika ekosystemów i nauczmy się ją chronić

Zagadnienia ekologiczne: ochrona powierzchni Ziemi, zanieczyszczenia związane ze składowaniem odpadów komunalnych, recykling i związane z tym ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska, zagrożenia związane z zanieczyszczeniem gleby oraz jej degradacją, zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych, zagrożenia powodzią oraz suszą, obieg wody w przyrodzie

Metody pracy:

  • metody aktywizujące wyjaśniające znaczenie segregacji odpadów oraz zagadnienia związane z recyklingiem, jak również zagrożenia związane ze złym składowaniem odpadów. Poznanie znaków informujących, o możliwości powtórnego przetworzenia danego produktu. Dodatkową metodą będą zabawy i gry, mające na celu wyjaśnienie uczestnikom ile energii i surowców oszczędzamy poprzez wtórne wykorzystanie odpadów
  • wykorzystanie makiet/urządzeń multimedialnych w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej: omówienie różnych rodzajów gleb na makiecie rzeki oraz na makiecie przedstawiającej Góry i Pogórze Kaczawskie. Wskazanie miejsc najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem (komunalnym bądź przemysłowym) uwzględniając między innymi różną przepuszczalność glebową, a co za tym idzie zagrożenie skażenia wód gruntowych, omówienie zagrożeń związanych z powodzią oraz suszą hydrologiczną, rolniczą i atmosferyczną oraz jak się przed nimi chronić
  • zajęcia laboratoryjne: badanie właściwości różnych typów gleb oraz skał, na których się wykształciły: skład granulometryczny, sorpcja, filtracja, odczyn różnych typów gleb, organizmy glebowe i ich rola – obserwacje mikroskopowe organizmów glebowych. Jak zanieczyszczenia wpływają na życie organizmów glebowych oraz wodnych zmniejszając tym samym ich zdolność do naturalnego oczyszczania

Temat 2: Nie truj, tylko dbaj! Chronimy atmosferę

Opis zajęć: Jakie rodzaje zanieczyszczeń występują w atmosferze Ziemskiej? Czy wszystkie dostarczane są tam w wyniku działalności człowieka? Skąd się bierze energia elektryczna i ciepło w naszych domach, czego nie wolno palić w piecu i dlaczego? Czym jest smog? Jak możemy chronić atmosferę? Jak człowiek wykorzystuje siłę wiatru i energię słoneczną, co to jest energia odnawialna i jakie są jej źródła? Dlaczego energia odnawialna jest tak ważna dla ochrony atmosfery?

Zagadnienia ekologiczne: zmiany klimatu i zagrożenia z tym związane, źródła zanieczyszczeń w atmosferze, jakość powietrza w Polsce, sposoby poprawy jakości powietrza, ochrona atmosfery, wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

Metody pracy:

  • zajęcia terenowe: obserwacje pogody za pomocą klatki meteorologicznej znajdującej się przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, omówienie przyrządów służących do badania składników pogody i odczytanie podstawowych parametrów. Spacer na punkt widokowy w Dobkowie, obserwacja powietrza oraz próba określenia stanu jego zanieczyszczenia (w zależności od pory roku, warunków wiatrowych, wilgotności), omówienie zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz jego wpływem na życie na Ziemi
  • zajęcia laboratoryjne: budowa prostych modeli wyjaśniających działanie elektrowni wiatrowej, wodnej oraz słonecznej. Analiza jakości powietrza – badanie obecności pyłów i pyłków  w powietrzu, określanie temperatury oraz wilgotności powietrza, oznaczenie zawartości ozonu w powietrzu, określenie źródeł zanieczyszczeń oraz sposobów ich zapobiegania
Menu
Skip to content