Przyjmujemy rezerwacje zajęć w ramach Programu Edukacji Ekologicznej dla grup półkolonijnych i kolonijnych (uwaga: tylko uczestnicy z Dolnego Śląska).

Program edukacji ekologicznej
“POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, OCHRANIAĆ: EDUKACJA EKOLOGICZNA
W GÓRACH I NA POGÓRZU KACZAWSKIM”

grudzień 2019 - sierpień 2020

Program Edukacji Ekologicznej korzysta z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak wziąć udział w programie edukacyjnym

koszt: wszystkie zajęcia są bezpłatne dla uczestników (dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz przez Stowarzyszenie Kaczawskie ze środków własnych)

kto może wziąć udział:

 • grupy zorganizowane ze szkół/ośrodków wychowawczych/edukacyjnych z obszaru województwa dolnośląskiego, pierwszeństwo mają ośrodki z obszarów wiejskich i małych miast z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego i okolic
 • grupy zorganizowane w ramach zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych, np. koła zainteresowań, Stowarzyszenia, ośrodki kultury, drużyny harcerskie domy kultury itp.
 • grupy dorosłych, np. kluby seniora, koła zainteresowań itp.

wiek uczestników: od 7 lat wzwyż (również dorośli)

dojazd: we własnym zakresie

wielkość grupy: do 50 uczestników (+ opiekunowie)

zasady udziału w zajęciach:

 • aby zarezerwować terminy zajęć należy skontaktować się z Sudecką Zagrodą Edukacyjną: kontakt@sudeckazagroda.pl
 • Opiekun/koordynator grupy wybiera temat zajęć spośród opisów znajdujących się poniżej.
 • Zajęcia realizowane są od grudnia 2019 do grudnia 2020.

Udokumentowanie uczestnictwa udziału w zajęciach:

Podczas każdych zajęć nauczyciel/koordynator zobowiązany jest przekazać podpisaną przez dyrektora placówki/koordynatora listę uczestników wypełnioną na dołączonym formularzu. Gotową listę należy mieć ze sobą na zajęciach.

Tematy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych

Temat 1: Skamieniałe życie Ziemi

Opis zajęć: w ciągu ostatnich 600 milionów lat życie na Ziemi było co najmniej 5 razy bliskie wyginięciu. Jednymi z możliwych przyczyn wielkich wymierań były zmiany klimatu. Tajemnice wielu z tych wydarzeń skrywają się w licznie odnajdywanych na całym świecie skamieniałościach. Aby w pełni zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za zmiany klimatyczne oraz uświadomić sobie że proces ten trwał, trwa i trwać będzie ważne jest poznanie klimatu z dalekiej przeszłości. Istotną rzeczą jest również fakt, że przez setki milionów lat to natura była jedynym czynnikiem kształtującym klimat, jednakże odkąd pojawił się człowiek poprzez swoje działania w istotny sposób na niego wpływa.

Zagadnienia ekologiczne: zmiany klimatu i ich skutki w skali lokalnej i globalnej, źródła zanieczyszczeń w atmosferze i hydrosferze, wpływ zmian klimatu na świat zwierzęcy i roślinny.

Metody pracy:

 • zajęcia laboratoryjne: omówienie najważniejszych oraz najbardziej ekstremalnych zmian klimatycznych w przeszłości Ziemi. Dyskusja o wpływie zmian klimatycznych na świat zwierzęcy i roślinny, ze szczególnym uwzględnieniem epizodów wielkich wymierań. Uczestnicy zajęć będą oglądać okazy skamieniałości fauny i flory sprzed milionów lat przy użyciu lupy i mikroskopu cyfrowego, a ponadto będą pracować z gipsowymi odlewami skamieniałości.
 • gra tematyczna: gra pozwalająca rozpoznawać i zapamiętywać fragmenty skamieniałości oraz utrwalać wiadomości o nich. Uczestnicy będą losować pytania, a następnie po prawidłowej odpowiedzi będą mogli wcielić się w paleontologów. Otrzymają wskazówki jak odszukać obrazki symbolizujące fragmenty skamieniałości, które następnie będą musieli ułożyć w całość. Dzięki temu uczestnicy poznają wybrane skamieniałości, środowisko życia tych organizmów oraz wpływ zmian klimatu na florę i faunę.
 • wykorzystanie makiet/urządzeń w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej: omówienie zmian klimatu w regionie, których świadectwa można oglądać pośród skał występujących w Górach i na Pogórzu Kaczawskim (posiłkując się wystawą w Sali Ziemi), omówienie źródeł zanieczyszczeń w atmosferze wykorzystując urządzenia multimedialne oraz makietę Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Temat 2: Nie truj, tylko dbaj! Chronimy atmosferę

Opis zajęć: jakie rodzaje zanieczyszczeń występują w atmosferze Ziemskiej? Czy wszystkie dostarczane są tam w wyniku działalności człowieka? Skąd się bierze energia elektryczna i ciepło w naszych domach, czego nie wolno palić w piecu i dlaczego? Czym jest smog? Jak możemy chronić atmosferę? Jak człowiek wykorzystuje siłę wiatru i energię słoneczną, co to jest energia odnawialna i jakie są jej źródła? Dlaczego energia odnawialna jest tak ważna dla ochrony atmosfery?

Zagadnienia ekologiczne: zmiany klimatu i zagrożenia z tym związane, źródła zanieczyszczeń w atmosferze, jakość powietrza w Polsce, sposoby poprawy jakości powietrza, ochrona atmosfery, wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

Metody pracy:

● zajęcia terenowe: obserwacje pogody za pomocą klatki meteorologicznej znajdującej się przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, omówienie przyrządów służących do badania składników pogody i odczytanie podstawowych parametrów. Spacer na punkt widokowy w Dobkowie, obserwacja powietrza oraz próba określenia stanu jego zanieczyszczenia (w zależności od pory roku, warunków wiatrowych, wilgotności), omówienie zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz jego wpływem na życie na Ziemi

● zajęcia laboratoryjne: budowa prostych modeli wyjaśniających działanie elektrowni wiatrowej, wodnej oraz słonecznej. Analiza jakości powietrza – badanie obecności pyłów i pyłków w powietrzu, określanie temperatury oraz wilgotności powietrza, oznaczenie zawartości ozonu w powietrzu, określenie źródeł zanieczyszczeń oraz sposobów ich zapobiegania.

Temat 3: Ochrona bioróżnorodności na przykładzie Wąwozu Siedmica (zajęcia terenowe)

Opis zajęć: przyroda warunkuje życie człowieka, dostarczając mu różnych dóbr m.in pożywienia, surowców, wody i tlenu. Jedną z jej nadrzędnych cech jest bioróżnorodność, która gwarantuje utrzymanie równowagi między elementami przyrody oraz prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów. Utrata bioróżnorodności stanowi poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania naszej planety Ziemi.

Zagadnienia ekologiczne: ochrona bioróżnorodności przed degradacją, wpływ zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza na różnorodność biologiczną, zmiany krajobrazu i ich wpływ na zanikanie gatunków, ochrona powietrza, bioindykatory, formy ochrony przyrody w Polsce.

Metody pracy:

 • wykorzystanie wiaty i urządzeń na terenie obiektu edukacyjnego Siedmicka Polana w Siedmicy: warsztaty edukacyjne mające na celu przybliżenie uczestnikom zróżnicowania i wartości przyrody Gór i Pogórza Kaczawskiego. W trakcie zajęć przeprowadzane będą doświadczenia i zabawy pozwalające poznawać różne gatunki roślin, zwierząt oraz typy skał i gleb.
 • zajęcia terenowe: zajęcia w terenie obejmą spacer po Wąwozie Siedmickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przyrody oraz bioróżnorodności. Teren Wąwózu Siedmickiego jest objęty ochroną rezerwatową i stanowi rezerwat florystyczno-geologiczny, który został utworzony dla ochrony rzadkich gatunków roślin oraz law poduszkowych. Dużą część rezerwatu zajmuje łęg jesionowo-olszowy z bagniskami. Występuje tu m.in.: buławnik mieczolistny, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski i kosaciec syberyjski.
Menu