Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś – zapytanie ofertowe

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 23.07.2015 r.

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zadania związanego z wykonaniem obiektów małej architektury ogrodowej, w tym małej architektury edukacyjnej w ramach projektu pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, poddziałanie 4.1. „Stworzenie i prowadzenie na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej modelowego sadu i ogrodu”
2. Tytuł przedsięwzięcia: Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, realizowany jest w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.
3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 obiektów małej architektury drewnianej, w tym małej architektury edukacyjnej i jej montaż na terenie ogrodu edukacyjnego przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej
w Dobkowie (powiat złotoryjski, gmina Świerzawa). Do wykonania przewidziano następujące obiekty:

  • Plenerowy zestaw warsztatowy składające się z:
  • 4 stołów z blatami i kształcie ćwierć-okręgu, ustawionych w terenie tak, aby w miarę technicznych możliwości wspólnie tworzyły okrąg,
  • 4 ław dostosowanych kształtem i wysokością do wygodnej pracy przy stołach, usytuowanych po zewnętrznej części okręgu.
  • Kosz na śmieci (dwie sztuki) z drewnianą obudową oraz wyjmowanym wkładem wykonanym z materiału odpornego na wilgoć (blacha ocynkowana, tworzywo sztuczne lub inne), umożliwiającym swobodne opróżnienie kosza. Wkłady powinny być podwójne lub dwukomorowe aby umożliwić segregację śmieci na organiczne i tzw. suche. Kosze na śmieci powinny również posiadać otwieraną, na stałe zamontowaną klapę zapobiegającą zalewaniu wodą deszczową.

Wszystkie wyżej wymienione obiekty powinny być wykonane z drewna podwójnie zaimpregnowanego w sposób podwyższający jego odporność na warunki atmosferyczne oraz metalowe elementy kotwiące obiekty drewniane w podłożu. Elementy okuć oraz ewentualnie inne elementy łączące, również powinny charakteryzować się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne np. rdzewienie.

Całość obiektów małej architektury oraz jej wykończenia powinna być wykonana w miarę możliwości spójnie kolorystycznie, konstrukcyjnie i stanowić jednolitą całość.

Przykładowe rysunki i wizualizacje obrazujące wygląd i sposób umiejscowienia obiektów opisanych w punkcie 3.1. i 3.2. stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające z możliwości technicznych oraz lepszego dostosowania do pełnienia funkcji edukacyjnych na etapie tworzenia szczegółowych projektów przy założeniu, że każda zmiana powinna być konsultowana z Zamawiającym i zastosowana jedynie w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego.

4. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego (zał. nr 1).

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 23 sierpnia 2015 roku. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazanego przedmiotu zamówienia, zamontowanego w terenie. Miejsce: Powiat Złotoryjski, Gmina Świerzawa, Dobków 66, ogród przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:

Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego, złożone oferty zakwalifikowane do grupy „Oceniane” zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:

CENA -100% – za całość wykonania zamówienia

Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100%. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 45a lub przesyłając na nr faxu 76 872 87 18 lub przesyłając drogą elektroniczną na adres: kontakt@partnerstwokaczawskie.pl

Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.

8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

10. Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania niniejszego zadania.
  • Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej po 2 obiekty małej architektury drewnianej dla co najmniej 2 różnych podmiotów.

  • Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wypełnienie druku oferty, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ocena spełnienia warunków zawartych w punkcie 10.2.a. dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym. Z jego treści powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił.

11. Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania. Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z terenem, na którym umieszczone zostaną wykonane obiekty małej architektury.

12. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy:

  • Zamawiający zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie internetowej Stowarzyszenia (partnerstwokaczawskie.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:
  • przedłożył najkorzystniejszą i kompletną ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a,

Julia Jankowska tel. 730663611 oraz Krzysztof Kowalczyk tel. 694867747.

14. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

15. Zamówienie zostało upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 2. Wytyczne zamawiającego: koncepcje wyglądu i funkcjonowania obiektów małej architektury edukacyjnej.

Nr 1. Formularz ofertowy.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie na przeprowadzenie cyklu warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży
Następny wpis
Zapytanie ofertowe

Zobacz podobne

Menu