PROTOKÓŁ – ROZPOZNANIE CENOWE

Ogłoszenia, RPO 6.5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mściwojów, 16.01.2015 r.

 

PROTOKÓŁ – ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu realizacji zamówienia: dokończenie robót budowlanych i wyposażenia dla zadania Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 05.01.2015 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

 

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp.  Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1.  RUKA Projekt sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 16, 59-220 Legnica

CENA 100% 44,86
2.  Firma Handlowo-Usługowa „MAZUR” Stanisław Mazur

ul. Starojaworska 10c/1, 59-400 Jawor

65,13
3.  Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwalana

ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków

93,77
4.  Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MICH” Krzysztof Michalak

ul. II Armii 6b, 58-305 Wałbrzych

100,00

 

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach
    w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

 

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

5. Wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MICH” Krzysztof Michalak, ul. II Armii 6b, 58-305 Wałbrzych, jako najkorzystniejszą, która zaproponowała najniższą cenę za realizację zadania. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

 

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 16.01.2015 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe: dokończenie robót budowlanych i wyposażenia
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu