Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Mściwojów, 01.04.2015 r.

 

PROTOKÓŁ – ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu realizacji zamówienia: realizacja robót budowlanych i wyposażenia Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie – adaptacja budynku gospodarczego na pracownię minerałów” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 24.03.2015 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1. Usługi Remontowo-Budowlane Robert Chwalana

ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków

CENA 100% 100,00 pkt
2. Grupa MTG Tomasz Gluza

ul. Nowy Świat 6, 59-600 Lwówek Śląski

99,73 pkt
3. „DYM-EK” Wiesław Dymek

ul. Witosa 8/3, 59-400 Jawor

97,69 pkt

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach
    w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi załącznikami.

5. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Usługi Remontowo-Budowlane Robert Chwalana,
ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków, jako najkorzystniejszą, która zaproponowała najniższą cenę za realizację zadania. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna
w Dobkowie”,
priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 01.04.2015 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie
Następny wpis
Zapytanie na przeprowadzenie cyklu warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży

Zobacz podobne

Menu