Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Mściwojów, 28.11.2012 r.

 

PROTOKÓŁ
ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia: Zarządzanie projektem oraz prowadzenie postępowań dla przedsięwzięcia pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę brutto 73.800,00 zł, netto 60.000 zł, co stanowi 14.926,86 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 19 listopada 2012 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1. PROJEKT SILEZIA Rafał Plezia.
Nowa Wieś Legnicka 4b/1, 59-241 Legnickie Pole.
NIP 691-114-02-17
CENA
100%
100,00 pkt.

 

2. Fundacja „GRAMINEA”
ul. Kolejowa 30, 59-140 Chocianów.
NIP 502-010-39-70
94,96 pkt.
3. BMGM sp. z o. o.
ul. Hutników 2B/2, 59-220 Legnica.
NIP 691-225-02-44
94,13 pkt.

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostanły wyliczone ze wzoru:
C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: Wszyscy w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz niezbędnymi załącznikami.

5. Wybrano ofertę nr 1 firmy: PROJEKT SILEZIA Rafał Plezia, Nowa Wieś Legnicka 4b/1, 59-241 Legnickie Pole, NIP 691-114-02-17, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – zarządzanie projektem oraz prowadzenie postępowań w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”

Zobacz podobne

Menu
Skip to content