Protokół – rozpoznanie cenowe

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

 

Mściwojów, 22.08.2014 r.

 PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

1.    W celu dostawy sprzętu biurowego składającego się z:

1) Komputera przenośnego

2) Urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką atramentową, kopiarką, skanerem i faksem.

3) Telefonu stacjonarnego bezprzewodowego z dwiema słuchawkami i funkcją automatycznej sekretarki.

 przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na łączną kwotę 5.000,00 zł brutto tj. 4065,04 zł netto, co stanowi 962,16 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 14.08.2014 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

 

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1.

Centrum Komputerowe – Wojciech Salata

ul. Grunwaldzka 17, 59-400 Jawor

CENA

100%

86,83

2.

Usługi Informatyczne Wojciech Witkowski

ul. Moniuszki 7/7, 59-400 Jawor

100,00

3.

JAKLON TECHNOLOGY PIOR GASZYŃSKI

ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor

90,73

 

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1)    Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

5. Wybrano ofertę nr 2 firmy: Usługi Informatyczne Wojciech Witkowski, ul. Moniuszki 7/7, 59-400 Jawor, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Zapytanie ofertowe: dokończenie robót budowlanych i wyposażenia

Zobacz podobne

Menu