Rozpoznanie cenowe – tłumaczenie konferencji

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

 

Mściwojów, 04.05.2016 r.

 

PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

 

W celu wykonania tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na angielski i angielskiego na polski podczas konferencji międzynarodowej „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej” w dniu 9 czerwca 2016 w Dobkowie

przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

 

Dla realizacji zamówienia w dniu 15.04.2016 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.kaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

 

  1. Przedstawiono poniższe oferty:
Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów Zaproponowana kwota brutto
1. ANGOS Małgorzata Popiołek

ul. Chełmońskiego 178, 31-348 Kraków

CENA

100%

89,12 4920,00
2. Centrum Szkoleniowe IDEA Group

Małgorzata Gąsińska

ul. C11/11, 32-086 Węgrzyce

100,00 4384,95
3. Skrivanek sp z.o.o.

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

69,90 6273,00
4 Biuro Tłumaczeń VIVALANG

G.D. Kucharczyk S.C.

ul. Armii Krajowej 81/41, 30-150 Kraków

79,22 5535,00

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

 

  1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 

  1. Wybrano ofertę nr 2 firmy: Centrum Szkoleniowe IDEA Group Małgorzata Gąsińska jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

 

  1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

  1. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

 

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 04.05.2016 r.

 

 

04.05.2016 r.

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” – postępowanie powtórzone
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie długopisów promocyjnych

Zobacz podobne

Menu