Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu biurowego

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 14.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę sprzętu biurowego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego składającego się z:

1) Komputera przenośnego:

– wielkość matrycy min. 15,7′,

– procesor min. dwurdzeniowy,

– pamięć RAM DDR3 min. 4 GB,

– dysk twardy min. 500 GB,

– napęd optyczny DVD / – RW Super Multi Dual Layer

– możliwość obsługi Wi-fi

– złącze HDMI

– USB 3.0

– system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe (m. in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania prezentacji), program antywirusowy dla organizacji pozarządowych na okres min. 1 roku,

– w zestawie kabel zasilający, myszka komputerowa i torba.

2) Urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką atramentową, kopiarką, skanerem i faksem:

– maksymalny format druku i skanowania A4,

– złącze USB oraz możliwość obsługi przez Wi-Fi

– szybkość druku monochromatycznego min. 33 str./min, szybkość druku kolorowego min. 15 str./min,

– rozdzielczość skanowania min. 1200 x 2400 dpi,

– gwarancja na min. 30 000 stron wydruku

– w zestawie komplet tuszów startowych oraz 1 komplet tuszów zapasowych.

3) Telefonu stacjonarnego bezprzewodowego z dwiema słuchawkami i funkcją automatycznej sekretarki.

3. Gwarancja na cały zakres dostawy przedmiotu zamówienia: min. 24 miesiące.

4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

1) Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego: do 27.08.2014 r.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą całkowitą kwotę brutto otrzyma 100 %. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość dostarczenia przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak np. dostawę do siedziby Zamawiającego.

6. Warunki płatności: jedna płatność w ciągu 14 dni od dnia bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia i doręczeniu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym oraz finansowym faktury/rachunku.

7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1)   wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.

Ofertę złożyć można w jednej z następujących form:

1) w biurze Stowarzyszenia Kaczawskiego 59-407 Mściwojów, nr budynku 45 A (drogą pocztową lub osobiście);

2) przesłać w/w terminie drogą faxową na nr 76/ 872 87 18;

3) przesłać drogą elektroniczną na adres kaczawy.sekretariat@op.pl. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2014 r., do godz. 14:00. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

9. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

10. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z § 3 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.907 tekst jednolity z późn. zm).

11. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 22.08.2014 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną oraz przy wykorzystaniu strony internetowej Stowarzyszenia.

12. Wszelkie informacje nt niniejszego zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 76/ 87 28 718 oraz 691 130 008.
Załączniki:
 Formularz oferty – zał. nr 1.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – aparat fotograficzny z osprzętem
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – dostawa aparatu fotograficznego wraz z osprzętem

Zobacz podobne

Menu