Zapytanie ofertowe – wykonanie notesów promocyjnych

EEA Grants, Ogłoszenia

 

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 19.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na dostarczenie notesów w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”.
 2. Tytuł przedsięwzięcia: Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, realizowany jest w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
  w ramach funduszy EOG.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie notesów promocyjnych wg następujących wytycznych:

– rodzaj: ​notes klejony bez okładki
– nakład: 2400 szt.
– format: A5 (148 x 210 mm)
– rodzaj papieru: 90 g – offset
– ilość kart w notesie – 50
– klejenie: po krótkim boku, spód podklejany kartonem bez zadruku
– kształt narożników: zaokrąglone
– wykończenie: bez dziurek
– zadruk: jednostronny 4/0

 1. Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 31.03.2017 roku.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
 3. a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Częścią oferty jest wykaz wykonanych usług, potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli ten wykaże, że w  okresie  trzech ostatnich lat przed  upływem  terminu  składania  ofert zaprojektował i wykonał co najmniej: dwa  projekty notesów.

 1. Przed oddaniem przedmiotu zamówienia do ostatecznego druku/wykonania, Wykonawca dostarczy i przedstawi Zamawiającemu projekt w formie elektronicznej celem ostatecznej weryfikacji poprawności wykonania materiałów. Jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi, ten dokona stosownych poprawek w przedmiocie umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego.
 3. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego.
 4. W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru, wad w wykonywanych materiałach, termin ich usunięcia i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego odpowiednio do stwierdzonych wad, nie dłużej jednak niż 7 dni. Usunięcie wad i transport materiałów odbywa się na koszt Wykonawcy.
 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą całkowitą kwotę brutto otrzyma 100 %. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość dostarczenia przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak np. dostawę do siedziby Zamawiającego.

 1. Warunki płatności:

Płatność następuje w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu za wykonane zamówienie, po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.

Ofertę złożyć należy w jednej z następujących form:

– osobiście w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej Dobków 66, 59-540 Świerzawa do dnia 31.01.2017 r. do godz. 16:00 lub listem poleconym na adres Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej Dobków 66, 59-540 Świerzawa (decyduje data wpłynięcia listu).

– e-mailowo jako skan podpisanej oferty przez Wykonawcę przesyłając do dnia 31.01.2017 r. do godz. 16:00 na adres kontakt@partnerstwokaczawskie.pl w tytule wskazując temat oferty

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
 2. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 3. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 03.02.2017r. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej partnerstwokaczawskie.pl w dniu 03.02.2017r.
 4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.
 5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Julia Jankowska tel. 730663611 lub 75 617 14 68

Załączniki:

Formularz oferty

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie w dniu 19.01.2017r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie książki edukacyjnej
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – druk broszur edukacyjnych

Zobacz podobne

Menu