Zapytanie ofertowe – projekt budowlany

EEA Grants, Ogłoszenia

 

Mściwojów, 28.01.2015

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zadania związanego z Wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”,
poddziałanie 3.1. „Modelowa modernizacja budynku z poszanowaniem lokalnej tradycji budowlanej i architektonicznej oraz zachowaniem/stworzeniem miejsc bytowania/schronienia nietoperzy, ptaków i owadów; na cele prowadzenia działań edukacji ekologicznej”

2. Tytuł przedsięwzięcia: Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, realizowany jest w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.

3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja powinna zawierać szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót budowlanych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego-ogrzewania, wentylacji oraz elektryki dla niniejszego zadania. Zakres dokumentacji przewidzianej do wykonania przez Wykonawcę zawarty został w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są Wytyczne zamawiającego, stanowiące załącznik nr 3.

4. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie adaptację budynku gospodarczego na terenie kompleksu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej do pełnienia funkcji administracyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych. Obiekt wymaga kompleksowej modernizacji poprzez wymianę w całym obiekcie stolarki okiennej i drzwiowej, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej oraz wyposażenie obiektu.

5. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, który dokona opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej m. in. na podstawie Wytycznych Zamawiającego, stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcje do projektu, które będą przedkładane do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający formułować będzie oceny i opinie, mające na celu dostosowanie projektów wykonawczych do potrzeb instytucji zamawiającego oraz wytycznych określonych w projekcie „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”. Przedmiotem konsultacji będą w szczególności: pomieszczenia ekspozycyjno–warsztatowe, biblioteka, magazyn, biura i komunikacja oraz inne elementy prac budowlanych i wyposażenia. Konsultacje odbywać się będą w trybie spotkań z architektami i projektantami instalacji, formułowania opinii, konsultacji z niezależnymi ekspertami.
Projekt zostanie skonsultowany z ekspertami w dziedzinach ornitologii, entomologii i chiropterologii w zakresie spełniania wymagań dotyczących ochrony synantropijnych gatunków ptaków, owadów i nietoperzy (konsultacje te gwarantuje i finansuje Zamawiający w ramach osobnego zamówienia).

6. Szacunkowa wartość zamówienia – 25 000 zł brutto, tj. 20.325,20 zł netto, co stanowi 4.788,15 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

7. Opracowując dokumentację Wykonawca może używać i wskazywać nazwy własne jednak jednocześnie powinien ująć zapis mówiący, iż należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe. Do wszystkich nazw własnych należy dodać zapis „lub równoważne”.

8. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego (zał. nr 1).
8.1. Zakres prac projektowych, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa, jednak za jakość i terminowość wykonania prac odpowiada w pełni główny wykonawca.
8.2. Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją prac projektowych wynikające z dokumentów zapytania o cenę jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania np.: podatek VAT
8.3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
8.3.1. Pozyskanie niezbędnych map i uzgodnień przy sporządzaniu projektu,
8.3.2. Uzgodnienie wykonanego projektu z Zamawiającym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
8.3.3. Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, odstępstw.

9. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 10 kwietnia 2015 roku. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazanej ostatecznej i kompletnej dokumentacji, którą następnie Wykonawca przedstawi ubiegając się o Pozwolenie na Budowę. Miejsce: Powiat Złotoryjski, Gmina Świerzawa, Dobków, budynek gospodarczy przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:
10.1. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w niniejszym punkcie, po spełnieniu wymogów zawartych w zapytaniu.
10.2. Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego, złożone oferty zakwalifikowane do grupy „Oceniane” zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:

CENA -100% – za całość wykonania zamówienia

Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100%. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

11. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy spiąć lub zszyć. Nie powinny występować luźne kartki.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 45a. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Opis i oznakowanie kopert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres Stowarzyszenie Kaczawskie, nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”.

Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po terminie.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.

12. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania.

13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

14. Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia.

14.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi właściwe uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

a) do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego wykonującego dokumentację projektową – osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym na stanowisku projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

b) do pełnienia funkcji projektantów branżowych, wchodzących w skład zespołu projektowego – osobami legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w branżach:
– architektonicznej,
– konstrukcyjno-budowlanej,
– instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych,
– instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

W ofercie należy ująć informację wykonawcy o podstawie do dysponowania tą osobą lub tymi osobami.

UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami.

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub adaptacji obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m³,

14.3. Wypełnienie druku oferty, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca składający ofertę, będzie zobowiązany dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.

14.4. Nie wymaga się na tym etapie dołączania dokumentów potwierdzających, że wykazane formularzu ofertowym prace zostały zrealizowane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone. Ponadto nie wymaga się przedstawiania oświadczeń i innych dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które wymienione zostały w formularzu ofertowym.

15. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym. Z jego treści powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił.

16. Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania. Każdy wykonawca ma prawo (lecz nie jest to obowiązek) zapoznać się z zakresem prac w terenie, w celu ustalania aktualnego stanu technicznego obiektu oraz niezbędnych do zaprojektowania prac, zgodnie z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami.

17. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy:
17.1. Zamawiający zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie internetowej Stowarzyszenia (partnerstwokaczawskie.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia.
17.2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:
1) przedłożył najkorzystniejszą i kompletną ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

18. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a, fax. (76) 87 28 718.

Krzysztof Kowalczyk tel. 694867747 lub Ewelina Rozpędowska tel. 509745591.

Zamawiający na etapie ogłoszenia zapytania i wyboru wykonawcy, nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

19. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

20. Zamówienie zostało upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr1 Formularz ofertowy

Nr2 Zakres opracowania dokumentacji

Nr3 Wytyczne zamawiającego program funkcjonalny budynku

Tresć ogłoszenia w formacie pdf

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego
w dniu 28.01.2015 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

Zobacz podobne

Menu