Zapytanie ofertowe – opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej związanych z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Mściwojów, 11 grudnia 2012 r.

 

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej związanych z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”
2. Tytuł przedsięwzięcia: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, realizowana jest w ramach priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna, RPO WD 2007-2013.
3.Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie przewiduje opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej i kamiennej tablicy pamiątkowej.
4. Parametry tablicy informacyjnej: tablica o wymiarach 200 cm wys. na 250 cm szer. Rodzaj nadruku tablicy informacyjnej: folia odblaskowa I generacji  naklejona na tablicy z wydrukiem solwentowym, odpornym na warunki atmosferyczne, laminat. Materiał tablicy: blacha min. 1,5 mm ocynkowana, wraz z konstrukcją mocującą. Wymagany okres gwarancji min. 3 lata od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku tablicy informacyjnej wysokość dolnej krawędzi od podłoża nie powinna być mniejsza niż 200 cm. Wizualizacja tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Stelaż tablicy informacyjnej składać się powinien z dwóch nóżek połączonych poprzecznymi wspornikami (lub inną konstrukcją, zapewniającą stabilność i odporność na działania wandalizmu – próby przełamania i wygięcia planszy, itd.). Średnica nóżek: min. fi 75 mm.
5. Parametry tablicy pamiątkowej: tablica pamiątkowa wykonana z czarnego kamienia. Napisy i logotypy – grawerowane (żłobione) i malowane w kolorze złotym lub białkowane o odpowiedniej trwałości na wyblaknięcie. Wielkość tablicy pamiątkowej: min 70 cm wys. x 90 cm szer., estetyczne zaślepki w miejscach mocowania tablicy i śruby montażowe mosiężne. Grubość kamiennej planszy – tablicy: 3 cm. Tablica zamontowana powinna zostać na zewnętrznej ścianie przebudowywanego obiektu, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Szaty graficzne tablicy powinny by wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i informacji RPO WD 2007-2013.
6. Szacunkowa wartość zamówienia – 2.300 zł netto, co stanowi 572,20 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
7. Opis obliczania ceny – Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Ponadto oferent wyszczególni cenę brutto wykonania i montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
8.Termin i  miejsce wykonania zamówienia:
– Tablica informacyjna – do dnia 21 grudnia 2012 roku.
– Tablica pamiątkowa – do dnia 25.07.2014 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania tablicy pamiątkowej, co może nastąpić z uwagi na czynniki zewnętrzne np. przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu.
Miejsce: Powiat Złotoryjski, Gmina Świerzawa, Dobków nr 66.
9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 % za całość wykonania usługi (tablica informacyjna i tablica pamiątkowa)
10. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w oparciu o formularz nr 1 załączony do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone. Ofertę należy przesłać faxem do dnia 17 grudnia 2012 r. do godz. 1300  na numer 076/ 8728718 lub dostarczyć w/w terminie do Stowarzyszenia Kaczawskiego, Mściwojów 45a, 59-400 Mściwojów.
12. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
14. Opis warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy to:
1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawcy, jednak za jakość i terminowość wykonywanych prac, odpowiadać w pełni i wyłącznie będzie główny wykonawca.
16. Zmiana terminu realizacji niniejszego projektu, nie może stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy.
17. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Krzysztof Kowalczyk, tel. 694867747.
18. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
19. Zamówienie zostało upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI

1. FORMULARZ OFERTOWY 1

2. FORMULARZ OFERTOWY 2

3. WIZUALIZACJA TABLICY

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu
Skip to content