Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

PROTOKÓŁ
ROZPOZNANIE CENOWE

 1. W celu zamówienia: usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”2. Szacunkowa wartość zamówienia – 43.500,00 zł netto, co stanowi 10.821,97 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
  Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

  3. Dla realizacji zamówienia w dniu 05 grudnia 2012 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
  Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

  4. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1. Projektowanie i Zastępstwo Inwestycyjne

 1. S. Żeromskiego 11, 59-220 Legnica
CENA
100%
80,14 pkt.
2. A i K s.c.

 1. M. C. Skłodowskiej 10, 59-225 Chojnów
100,00 pkt.
3. Przedsiębiorstwo Usługowe „MAG” Alfred Michno

 1. Tkaczy Śląskich 16/9, 58-400 Kamienna Góra
99,71 pkt.

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1)    Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:
C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

5. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: Wszyscy w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz niezbędnymi załącznikami.

6. Wybrano ofertę nr 2 firmy: A i K s.c., ul. M. C. Skłodowskiej 10, 59-225 Chojnów, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

7. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

8. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej związanych z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.

Zobacz podobne

Menu
Skip to content