Działaj Lokalnie i ekologicznie – nabór wniosków

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest wspólną inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

Obok głównego naboru do Programu „Działaj Lokalnie” w 2021 roku, Stowarzyszenie Kaczawskie realizuje nabór wniosków w ścieżce tematycznej „Działaj Lokalnie i ekologicznie”.

IDEA I Rodzaje PROJEKTÓW

Akademia Rozwoju Filantropii poprzez program „Działaj Lokalnie” w partnerstwie z Fundacją WWF Polska chce wspierać aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich o tematyce ekologicznej. Dlatego powstała ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie”.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” z WWF jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Projekt można zaplanować w dwóch modelach:

–> MODEL A

KROK 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 3 spotkań/ zajęć/ debat edukacyjnych w społeczności lokalnej zwiększających wiedzę, dotyczącą głównych wyzwań środowiskowych – w szkole, przedszkolu, domu kultury, na świetlicy, w ODL czy innej placówce, skupionych wokół tematów ochrony klimatu, siedlisk naturalnych lub sieci powiązań międzygatunkowych.

Do przygotowania spotkań i zajęć w społeczności lokalnej, udostępnione zostaną następujące materiały edukacyjne WWF, które można znaleźć na stronie https://www.wwf.pl/edukacja-wwf:

 • cykl narzędziowników WWF, czyli scenariuszy zajęć przedstawiających zmiany w środowisku z perspektywy zamieszkujących je zwierząt. „Duże Drapieżniki” opowiadają o ekosystemach leśnych, „Ssaki morskie” o kondycji Bałtyku i zagrożeniach dla bioróżnorodności w morzu, a „Klimat” przedstawia topniejące lodowce Arktyki jako zmieniające się środowisko życia niedźwiedzia polarnego i innych zwierząt bieguna północnego;
 • „Eksperymenty przyrodnicze. Człowiek i środowisko”, czyli narzędziownik z zestawem scenariuszy do przeprowadzenia doświadczeń przyrodniczych;
 • „Zmiana klimatu w pigułce WWF. Fakty i mity”, czyli publikacja omawiająca przyczyny i skutki zmiany klimatu, fakty i mity o danym zjawisku oraz działania, które możemy podjąć w celu jego ochrony;
 • „Living Planet Report 2020. Przewodnik dla młodzieży” i „Living Planet Report 2020. Materiały dla nauczycieli”, publikacja oparta na „badaniu okresowym” planety co 2 lata, które monitoruje stan różnorodności biologicznej na świecie;
 • „Program z Pandą” oparty na ścieżkach trzech niedźwiedzi z doborem scenariuszy i działań, skupionych wokół następujących zagadnień: klimat, różnorodność biologiczna i transformacja szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na checklistę dla szkół z pomysłami do wdrożenia na rzecz bardziej zrównoważonego sposobu funkcjonowania placówki. Lista obejmuje 6 kategorii: żywność, woda, różnorodność biologiczna, energia, transport i odpady.

KROK 2. W drugim kroku uczestnicy projektu mają za zadanie opracowanie akcji na rzecz poprawy stanu środowiska, np. inicjatywy dotyczące lokalnych problemów środowiskowych i wdrażania rozwiązań proekologicznych, kampanie informacyjne społeczności lokalnych na rzecz ochrony klimatu i przyrody, wykłady, wystawy, panele dyskusyjne, opracowanie planu projektu/inicjatywy infrastrukturalnej do samorządu czy zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu zagadnieniu: np. Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Długu Ekologicznego, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Dzikiej Przyrody, itd. – można nawiązać do istniejącego święta ekologicznego lub wymyślić i przeprowadzić własne, tak jak Dzień Ochrony Klimatu (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej, po opisie Modelu B).

–> MODEL B

W tej wersji materiały edukacyjne WWF stanowią inspirację i wsparcie merytoryczne do zaplanowania własnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska przez liderów lokalnych społeczności. W modelu B szczególnie liczą się projekty opierające się na innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach na rzecz ochrony przyrody oraz takie, które aktywizują grupy społeczne niezaangażowane do tej pory w działania ekologiczne (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej).

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH INICJATYW:

Katalog działań ekologicznych możliwych do przeprowadzenia w ramach projektu jest otwarty. Projekty zgłaszane w konkursie mogą zakładać realizację takich działań jak np.:

Działania edukacyjne:

 • Przeprowadzenie dodatkowego cyklu spotkań edukacyjnych (poza wymienionymi w kroku 1 modelu A), np. warsztatów poprowadzonych przez specjalnych gości czy ekspertów wybranych dziedzin (naprawa przedmiotów, naturalne środki czyszczące DIY i kosmetyki, różnorodność biologiczna okolicy, naturalne ogrodnictwo, „zero waste” i upcykling, przeciwdziałanie marnowaniu żywności itp.), spotkań dla dzieci i rodziców, warsztatów międzypokoleniowych czy „dzikich” zajęć terenowych, rozwijających kontakt z przyrodą.
 • Przeprowadzenie ToT (training of trainers), czyli szkolenia dla tych, którzy następnie będą się dzielić wiedzą z innymi. Oznacza to warsztaty w kaskadowym ujęciu, w którym każdy uczestnik szkolenia zorganizuje i przeprowadzi następnie np. min. 3 akcje/warsztaty/wydarzenia o charakterze edukacyjnym dla kolejnych osób. Takim działaniem może być również przeszkolenie nauczycieli i edukatorów, by prowadzili zajęcia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Realizacja gier symulacyjnych, gier decyzyjnych, gier miejskich, geocachingu/questingu 
 • Zorganizowanie wyzwania dla społeczności lokalnej do zrealizowania w określonym czasie, np. 20 dni bez plastiku, 1 miesiąc bez mięsa, spacer do lasu 2 x dziennie.
 • Organizacja konkursu, współzawodnictwa, działań grywalizacyjnych dla mieszkańców społeczności.
 • Zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu tematowi ekologicznemu (znakomity wykaz świąt ekologicznych można znaleźć na stronie ekokalendarz.pl) lub przygotowanie własnego przedsięwzięcia w ramach większego wydarzenia (np. organizowanego przez miasto z okazji Dnia Ziemi), np.: pikniku edukacyjnego, panelu dyskusyjnego, debaty, wyzwania, koncertu, wystawy w przestrzeni publicznej, akcji społecznej, gry edukacyjnej, gry miejskiej, happeningu ulicznego, marszu, malowania murali, graffiti, kampanii społecznej, teatru ulicznego

Działania rzecznicze:

 • Inicjowanie koalicji, międzysektorowych obrad, stolików tematycznych, wypracowujących ekspertyzy i rozwiązania na rzecz poprawy ochrony przyrody w społeczności lokalnej. Sieciowanie ludzi i budowanie ruchów społeczeństwa obywatelskiego, które wywiera wpływ na decydentów i interesariuszy polityk środowiskowych. W ramach działań przygotowujących: zmapowanie decyzyjnych osób i instytucji oraz interesariuszy w społeczności lokalnej dla zagadnień związanych z ochroną klimatu i różnorodności biologicznej, a także wybór kluczowych wydarzeń na podstawie kalendarza sesji obrad miejskich, konsultacji społecznych czy zebrań tematycznych gmin, instytucji, organizacji do wdrażania zagadnień środowiskowych w lokalne strategie i polityki rozwoju.
 • Publikacja i prowadzenie petycji, pilnych apeli (rozpowszechnianie wśród przedstawicieli społeczności lokalnej online jak i ulicznie): budowanie świadomości społecznej poprzez aktywne nagłaśnianie tematów przyrodniczych i ekologicznych w społeczności lokalnej.

Działania wspierające inne organizacje:

 • Zbiórki pieniężne 
 • Promocja i rozwój wolontariatu w społeczności lokalnej
 • Organizowanie lokalnych grup działania dla wybranego celu

Działania komunikacyjne:

 • Realizacja kampanii informacyjnej w mediach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych, angażującej społeczność lokalną, związanej z zagadnieniami ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Kampania może opierać się na takich działaniach, jak: opracowywanie, projektowanie i publikowanie materiałów kampanijnych, projektowanie i umieszczanie plakatów w przestrzeni miejskiej/publicznej, prowadzenie społeczności online’owych, wysyłanie autorskich artykułów/reportaży do mediów tradycyjnych, pisanie artykułów do mediów online’owych (tematycznych), prowadzenie własnych kanałów w mediach społecznościowych (kanał na YouTube, TikTok, artykuły na Medium.com, wpisy na LinkedIn/Facebooku, stories dedykowane na Instagramie/Facebooku), współpraca z blogerami/vlogerami/influencerami.

Inne pomysły na projekt:

 • sporządzanie map zagrożeń zanieczyszczeniami środowiska na danym terenie;
 • nowe nasadzenia zieleni w przestrzeni publicznej;
 • rozwój małej retencji;
 • tworzenie ogrodów sensorycznych, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży;
 • promowanie idei tworzenia przydomowych ogrodów ekologicznych;
 • instalowanie budek dla ptaków;
 • budowanie domków dla owadów;
 • zakładanie łąk kwietnych, sadzenie kwiatów na ogólnodostępnych rabatach i w donicach;
 • montaż mierników umożliwiających mieszkańcom sprawdzanie jakości powietrza;
 • promowanie energii odnawialnej;
 • wdrażanie zmian na rzecz zrównoważonego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych i innych instytucji na podstawie checklisty audytowej z „Programu z Pandą” WWF;
 • organizacja spotkań kawiarenek naprawczych w społeczności lokalnej oraz promocja naprawy i obiegu przedmiotów z drugiej ręki (np. wymiany, banki rzeczy).

Uwaga:

Niech wydarzenia planowane w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i Ekologicznie” będą miały edukacyjny wymiar także poprzez sposób, w jaki zostaną zorganizowane. Warto zadbać o szereg szczegółów, by były zrównoważone, ekologiczne i stanowiły przykład dla społeczności lokalnej w perspektywie kolejnych imprez. Na przykład:

 • promocja diety roślinnej i ograniczenie spożycia mięsa;
 • przygotowanie przekąsek z sezonowych i lokalnych produktów, produktów z certyfikatami rolnictwa ekologicznego i sprawiedliwego handlu;
 • wyeliminowanie jednorazowych plastikowych naczyń;
 • ograniczenie produkcji i rozdawania gadżetów o niskiej wartości edukacyjnej (np. smyczy, długopisów, linijek, notesów, itd.);
 • promocja ekologicznego dojazdu na wydarzenie (wsparcie carpoolingu i carsharingu);
 • zorganizowanie wydarzenia w pobliżu terenów przyrodniczych (z odpowiednią infrastrukturą), by promować kontakt z przyrodą;
 • zadbanie o ślad ekologiczny organizowanego wydarzenia, np. jeśli są produkowane koszulki, trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiej bawełny powstały (najlepiej z certyfikowanej bawełny organicznej, GOTS).

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Bolków, Jeżów Sudecki, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja (miasto i gmina wiejska).

Termin realizacji PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 czerwca 2021 a 15 września 2021. Nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu.

Projekty muszą trwać minimum dwa miesiące.

Webinaria dla wnioskodawców

—> Ogólnopolskie Webinarium Informacyjne ścieżki tematycznej

data: czwartek 22 kwietnia w godz. 16:00-17:30

miejsce: platforma Zoom

Spotkanie poprowadzą przedstawicielki Fundacji WWF Polska. Przedstawią rodzaje oczekiwanych projektów i gdzie szukać pomysłów na działania ekologiczne. Będzie również możliwość zadawania pytań na czacie dotyczących tematyki projektów.
Na webinarium obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona. Webinarium będzie rejestrowane, a nagranie z niego udostępnione później.
Aby się zarejestrować, należy kliknąć poniższy link i podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail:

—> webinaria informacyjne dla wnioskodawców z Krainy Wygasłych Wulkanów

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku w ścieżce tematycznej odbędą się dwa webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. Wystarczy w dniu spotkania kliknąć link, aby do niego dołączyć.

1 – O ścieżce „Działaj Lokalnie i ekologicznie”

data: 30 kwietnia 2021, godz. 15:00 – 16:30

miejsce: platforma Google Meet

tematyka:

 • omówienie ścieżki „Działaj Lokalnie i ekologicznie”, w tym dwóch modeli planowania projektu
 • aspekty formalne i techniczne naboru i sposób składania wniosków
 • przykłady dobrych praktyk w zakresie społecznościowych działań ekologicznych
 • co wziąć pod uwagę planując projekt społeczny o charakterze ekologicznym
 • w jaki sposób realizować działania ekologicznie w terenie i we współpracy z przyjaciółmi, sąsiadami
 • jak promować swoją inicjatywę i zachęcić jak najwięcej osób do uczestnictwa w niej

BUDŻET I Finansowanie

Budżet przeznaczony na dotacje w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i ekologicznie” to 9.000,00 zł. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu nie może przekroczyć 3.000,00 zł. W ścieżce konkursowej zostaną przyznane trzy granty.

Ścieżka „Działaj Lokalnie i ekologicznie” w Krainie Wygasłych Wulkanów jest finansowana przez:

 • Polsko Amerykańską Fundację Wolności
 • Stowarzyszenie Kaczawskie

SPOSÓB i Termin składania wniosków

Nabór potrwa do 14 maja 2021.
Wnioski składane są wyłącznie przez generator on-line.

Aby złożyć wniosek w ścieżce „Działaj Lokalnie i ekologicznie” należy wybrać odpowiednie pole w generatorze.

Materiały dla wnioskodawców

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed przystąpieniem do zadawania pytań.

KONTAKT

Julia Jankowska

Koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie” w Stowarzyszeniu Kaczawskim.

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

telefon: 730 663 611

GRUPA NA FACEBOOKU:

Dla byłych i obecnych wnioskodawców, którzy chcieliby się wymieniać informacjami, pomysłami, poznać się lub zadać pytanie o Program Działaj Lokalnie, utworzyliśmy specjalną grupę na Facebooku:

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Działaj Lokalnie – nabór 2021
Następny wpis
Działaj Lokalnie 2021 – wyniki konkursów

Zobacz podobne

Menu