Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobków, 26 listopada 2018 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Zamawiający – Stowarzyszenie Kaczawskie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Kaczawskie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej
i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”, z terminem składania ofert do dnia 20 listopada 2018 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty (267 777,77 zł) przewyższała o 73 279,80 zł kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na realizację zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu, zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty w sposób znaczący przekracza kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie niniejszego przedsięwzięcia. Zamawiający nie może jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na cyt. powyżej podstawie prawnej.

 

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku
Następny wpis
Powtórzone zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku

Zobacz podobne

Menu