Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś – zapytanie ofertowe

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 02.03.2015 r.

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zadania związanego z wykonaniem obiektów małej architektury ogrodowej, w tym małej architektury edukacyjnej w ramach projektu pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, poddziałanie 4.1. „Stworzenie i prowadzenie na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej modelowego sadu i ogrodu”

2. Tytuł przedsięwzięcia: Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, realizowany jest w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.

3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 obiektów małej architektury drewnianej, w tym małej architektury edukacyjnej i jej montaż na terenie ogrodu edukacyjnego przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej
w Dobkowie (powiat złotoryjski, gmina Świerzawa). Do wykonania przewidziano następujące obiekty:
3.1. Plenerowy zestaw warsztatowy składający się z:

 • 4 stołów z blatami i kształcie ćwierć-okręgu, ustawionych w terenie tak, aby w miarę technicznych możliwości wspólnie tworzyły okrąg,
 • 4 ław dostosowanych kształtem i wysokością do wygodnej pracy przy stołach, usytuowanych po zewnętrznej części okręgu.
  3.2. Zestaw plenerowych klocków edukacyjnych na stelażu składający się z:
 • drewnianej konstrukcji (stelażu) z daszkiem oraz skrzynkami umożliwiającymi schowanie klocków (skrzynki powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić zalewanie wodą deszczową),
 • rozwiązania umożliwiającego nakładanie klocków w zestawach
  i rozmieszczanie ich na stelażu przy założeniu że konstrukcja powinna być odporna na wielokrotne zdejmowanie i zakładanie oraz nie stanowić niebezpieczeństwa dla użytkowników (brak ostrych części),
 • 80 drewnianych klocków sześciennych o wymiarach ok. 10x10x10cm (+/- 1cm) przewierconych na wylot otworem o wielkości umożliwiającej ich nawleczenie na konstrukcję. Klocki powinny mieć rysunki przedstawiające rodzime warzywa i owoce: na czterech pozostałych (nieprzewierconych) płaszczyznach każdego klocka powinny znajdować się: 1 – nazwa warzywa/owocu, 2 – rysunek części jadalnej warzywa/owocu (owoc mięsisty, nasiona, strąk, kwiat, korzeń itp.), 3 – rysunek pokroju rośliny (drzewo, bylina, krzew itp.), 4 – nazwa pory roku w której zbiera się część jadalną. Lista warzyw i owoców wraz z opisem zostanie przedstawiona wykonawcy na etapie realizacji projektu.
 • planszy z instrukcją obsługi urządzenia przymocowanej na stałe do stelażu, wykonanej z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, np. techniką druku na płycie pleksi, metalowej lub innej o wymiarach min 30 x 60 cm.3.3. Kosz na śmieci (pięć sztuk) z drewnianą obudową oraz wyjmowanym wkładem wykonanym z materiału odpornego na wilgoć (blacha ocynkowana, tworzywo sztuczne lub inne), umożliwiającym swobodne opróżnienie kosza. Wkłady powinny być podwójne lub dwukomorowe aby umożliwić segregację śmieci na organiczne i tzw. suche. Kosze na śmieci powinny również posiadać otwieraną, na stałe zamontowaną klapę zapobiegającą zalewaniu wodą deszczową.

Wszystkie wyżej wymienione obiekty powinny być wykonane z drewna podwójnie zaimpregnowanego w sposób podwyższający jego odporność na warunki atmosferyczne oraz metalowe elementy kotwiące obiekty drewniane w podłożu. Elementy okuć oraz ewentualnie inne elementy łączące, również powinny charakteryzować się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne np. rdzewienie.

Całość obiektów małej architektury oraz jej wykończenia powinna być wykonana w miarę możliwości spójnie kolorystycznie, konstrukcyjnie i stanowić jednolitą całość.

Przykładowe rysunki i wizualizacje obrazujące wygląd i sposób umiejscowienia obiektów opisanych w punkcie 3.1. i 3.2. stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające z możliwości technicznych oraz lepszego dostosowania do pełnienia funkcji edukacyjnych na etapie tworzenia szczegółowych projektów przy założeniu, że każda zmiana powinna być konsultowana z Zamawiającym i zastosowana jedynie w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego.

4. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego (zał. nr 1).

5. Termin i miejsce  wykonania zamówienia: do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazanego przedmiotu zamówienia, zamontowanego w terenie. Miejsce: Powiat Złotoryjski, Gmina Świerzawa, Dobków 66, ogród przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:

Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego, złożone oferty zakwalifikowane do grupy „Oceniane” zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:

CENA -100% – za całość wykonania zamówienia

Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100%. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy spiąć lub zszyć. Nie powinny występować luźne kartki.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2015 r. do godz. 15:00  w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 45a.  Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Opis i oznakowanie kopert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres Stowarzyszenie Kaczawskie, nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta zapytania ofertowego na realizację zadania pn. wykonanie obiektów małej architektury ogrodowej, w tym małej architektury edukacyjnej dla projektu pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”.

Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po terminie.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.

8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

10. Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania niniejszego zadania.
10.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu

 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej po 2 obiekty małej architektury drewnianej dla co najmniej 2 różnych podmiotów.
  10.3. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wypełnienie druku oferty, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ocena spełnienia warunków zawartych w punkcie 10.2.a. dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym. Z jego treści powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił.


11. Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania.
Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z terenem, na którym umieszczone zostaną wykonane obiekty małej architektury.

12. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy:
12.1. Zamawiający zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie internetowej Stowarzyszenia (kaczawskie.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

 • przedłożył najkorzystniejszą i kompletną ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 • osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a.

Julia Jankowska tel. 730663611 oraz Krzysztof Kowalczyk tel. 694867747.

Zamawiający na etapie ogłoszenia zapytania i wyboru wykonawcy, nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

14. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

15. Zamówienie zostało upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

1 Formularz ofertowy

Koncepcja

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego
w dniu 02.03.2015 r.

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś – zapytanie ofertowe
Następny wpis
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie

Zobacz podobne

Menu