Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś – zapytanie ofertowe

EEA Grants, Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę dotyczące Dostarczenia materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś.

Uzasadnienie: przedstawiony w pkt. 3 Ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zbyt mało precyzyjny i umożliwia interpretację zapisów ogłoszenia przez potencjalnych wykonawców powodującą dużą dowolność w zakresie przygotowania i wykonania, a nawet terminów dostarczenia materiałów promocyjnych. Może to niestety stanowić realne zagrożenie dla braku spełnienia podstawowych parametrów i odpowiedniej jakości założonej przez Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający zdecydował się na unieważnienie niniejszego postępowania.

Zamawiający planuje dokonać powtórnej weryfikacji treści ogłoszenia, wskazanych parametrów i ilości przewidzianych do wykonania produktów. W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy, Zamawiający zamierza powtórnie ogłosić postępowanie na wybór wykonawcy, który dostarczy materiały edukacyjno-promocyjne w ramach tego projektu.

Zamówienie nie jest realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 20.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
 2. Tytuł przedsięwzięcia: Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, realizowany jest w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
  w ramach funduszy EOG.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie następujących materiałów edukacyjnych i promocyjnych:

3.1 Książka

 • format A5, poziomy,
 • ilość stron 80+okładka,
 • okładka: twarda, tektura o gramaturze min. 1,5mm g, papier o efekcie ekologicznym/makulaturowym, bez uszlachetnień, nadruk 1 kolor techniką sitodruku
 • element ozdobny okładki: wycięcie lub tłoczenie w kształcie domu (kształt uproszczony, zgodnie z logo Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej)
 • grzbiet klejony, oklejony materiałem introligatorskim we wskazanym kolorze,
 • środek: papier offsetowy o gramaturze min 150g, druk 4+4, o efekcie ekologicznym/makulaturowym,
 • wyklejka biała, papier offsetowy
 • nakład: 1000 egzemplarzy.

3.2. Broszura/katalog

 • format A5, poziomy,
 • ilość stron 24+okładka,
 • okładka: miękka, tektura szara o gramaturze min. 300 g, papier o efekcie ekologicznym/makulaturowym, bez uszlachetnień, nadruk 1 kolor techniką sitodruku,
 • element ozdobny okładki: wycięcie lub tłoczenie w kształcie domu (kształt uproszczony, zgodnie z logo Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej)
 • oprawa zeszytowa,
 • środek: papier offsetowy lub kreda matowa o gramaturze min 150g, druk 4+4,
 • nakład: 500 egzemplarzy.

3.3.Ulotka

 • format A4 składany do formatu DL,
 • druk 4+4,
 • papier offsetowy lub kreda matowa o gramaturze min 170g, bez uszlachetnień, preferowany papier o efekcie ekologicznym/makulaturowym,
 • falcowanie,
 • element ozdobny: wycięcie lub tłoczenie w kształcie domu (kształt uproszczony, zgodnie z logo Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej)
 • nakład: 5000 egzemplarzy.

3.4. Film na płycie DVD:

 • wytłoczenie filmu dostarczonego przez zamawiającego na płycie DVD
 • nadruk na płycie full kolor,
 • okładka typu koperta karton, gramatura min. 200 g, preferowany papier o efekcie ekologicznym/makulaturowym,
 • nadruk 1 kolor techniką sitodruku, bez uszlachetnień,
 • element ozdobny okładki: wycięcie lub tłoczenie w kształcie domu (kształt uproszczony, zgodnie z logo Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej)
 • nakład 500 egzemplarzy.

3.5.Dyplomy

 • format A4
 • druk 4+0
 • papier ozdobny metalizowany, gramatura min. 285 g
 • nakład: 500 sztuk, jednak wg ok. 12 różnych projektów, w różnych ilościach i terminach
 • termin realizacji: 5 dni od dostarczenia projektu

3.6.Plakaty

 • format A3
 • druk 4+0
 • papier kreda matowa, gramatura min 170 g
 • nakład: 1000 sztuk, jednak wg ok. 20 różnych projektów, w różnych ilościach i terminach
 • termin realizacji: 5 dni od dostarczenia projektu

3.7. Zaproszenia

 • format A5 składane do A6
 • papier ozdobny metalizowany, gramatura min. 285 g
 • druk 4+4
 • nakład: 500 sztuk, jednak wg ok. 12 różnych projektów, w różnych ilościach i terminach
 • termin realizacji: 5 dni od dostarczenia projektu

3.8. Notes/zeszyt

 • format A5, pionowy
 • ilość stron 80+okładka
 • okładka twarda, tektura o grubości min 1 mm, papier o efekcie ekologicznym/makulaturowym, bez uszlachetnień, nadruk 1 kolor techniką sitodruku
 • element ozdobny okładki: wycięcie lub tłoczenie w kształcie domu (kształt uproszczony, zgodnie z logo Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej)
 • grzbiet klejony, oklejony materiałem introligatorskim we wskazanym kolorze
 • wyklejka biała, papier offsetowy
 • środek: papier offsetowy o gramaturze min. 80 g, druk offset 1+1 (pantone)
 • nakład: 500 szt.

3.9. Piórnik ekologiczny

 • piórnik ekologiczny wykonany z lnu, zapinany na guzik
 • w zestawie z piórnikiem trzy długopisy, ołówek, temperówka, gumka do ścierania i linijka
 • wyposażenie z materiałów ekologicznych: drewno, papier
 • wymiary: min. 58 x 200 x 22 mm (po złożeniu)
 • nadruk: 1 kolor metodą sitodruku
 • nakład: 400 szt.

Zamawiający dopuszcza pewne zmiany w układzie publikacji np. sposobie łamania, itd. jednak zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania na etapie projektowania wymagają wcześniejszej akceptacji zamawiającego i powinny charakteryzować się wpływem na lepszą ich estetyczność, adekwatność do danej grupy odbiorców, większą spójność z pozostałymi materiałami, przy zachowaniu przyjętej w ogłoszeniu ilości danych publikacji, a parametry jak np. grubość papieru nie powinny być gorsze niż przyjęte w ogłoszeniu.

 1. Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane systematycznie między marcem 2015, a kwietniem 2016 roku. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego realizowania poszczególnych zamówień zgodnie z wymogami niniejszej oferty na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Każda z części zamówienia musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 2. a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Częścią oferty jest wykaz wykonanych usług, potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie – zaprojektował i wykonał co najmniej:

– dwie książki

– dwie broszury/ katalogi

– dwie ulotki składane

– dwa gadżety reklamowe (np. notes, piórnik, torba)

 1. Powyższe publikacje będą miały charakter edukacyjny. Nadanie nr ISBN oraz wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
 2. Przed oddaniem przedmiotu zamówienia do ostatecznego druku/wykonania, Wykonawca dostarczy i przedstawi Zamawiającemu każdą publikację w formie elektronicznej celem ostatecznej weryfikacji poprawności wykonania materiałów. Jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi, ten dokona stosownych poprawek w przedmiocie umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego.
 4. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie protokołami zdawczo-odbiorczymi przez Zamawiającego.
 5. W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru, wad w materiałach drukowanych, termin ich usunięcia i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego odpowiednio do stwierdzonych wad, nie dłużej jednak niż 7 dni. Usunięcie wad i transport materiałów odbywa się na koszt Wykonawcy.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą całkowitą kwotę brutto otrzyma 100 %. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość dostarczenia przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia jak np. dostawę do siedziby Zamawiającego.

 1. Warunki płatności:

Płatność następuje w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury za wykonaną część zamówienia.

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.

Ofertę złożyć należy w biurze Stowarzyszenia Kaczawskiego 59-407 Mściwojów, nr budynku 45 A (drogą pocztową lub osobiście) do dnia 03.03.2015 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

 1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
 2. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 3. Z uwagi na szeroki zakres zamówienia związanego z wykonaniem książki, katalogu, ulotki, płyty z filmem oraz pozostałych materiałów promocyjnych Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na dokładną i wnikliwą analizę treści przedmiotu zamówienia oraz właściwą i pełną wycenę w procesie przygotowywania oferty.
 4. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 6.03.2015 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną oraz przy wykorzystaniu strony internetowej Stowarzyszenia.
 5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Julia Jankowska tel. 730663611 lub Krzysztof Kowalczyk tel. 694867747.

Zamawiający na etapie ogłoszenia zapytania i wyboru wykonawcy nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Załączniki:
FORMULARZ OFERTY

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie w dniu 20.02.2015

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś – zapytanie ofertowe

Zobacz podobne

Menu