Protokół – rozpoznanie cenowe

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 18.02.2015 r.

PROTOKÓŁ ROZPOZNANIE CENOWE

W celu realizacji usługi polegającej na Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń w ramach projektu pn. Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

  1. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na łączną kwotę 25 000 zł brutto, tj. 20.325,20 zł netto, co stanowi 4.788,15 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo
  2. Dla realizacji zamówienia w dniu 28.01.2015 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.
  3. Przedstawiono poniższe oferty:
Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów Zaproponowana kwota brutto
1. Biuro Usług Projektowych Marcin Kaczmarekul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia Cena 100% 77,64 32.000,00 zł
2. SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Grzegorz Sąsiadaul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wrocław 65,38 38.000,00 zł
3. Projektowanie – Nadzór- Doradztwo s.c.Sławomir Fossa, Monika Fossa

ul. Podwale 11, 59-500 Złotoryja

67,33 36.900,00 zł
4. KKAD Tomasz Kocembaul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków 29,06 85.500,00 zł
5. Firma Usługowo-Doradcza COMPLEXBUD Andrzej Koch, 59-407 Mściwojów, Targoszyn 1B/2 100,00 24.846,00 zł
6. WK Architekci sp. z o.o.  sp. k.ul. Zdobywców Monte Cassino 23

61-695 Poznań

41,65 59.655,00 zł
7. „STUDIO IN” s.c.ul. Parkowa 42/1

51-616 Wrocław

76,23 32.595,00 zł

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania.

Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

  1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z podaniem wymaganych informacji.
  2. Wybrano ofertę nr 5 firmy: Firma Usługowo-Doradcza COMPLEXBUD Andrzej Koch, 59-407 Mściwojów, Targoszyn 1B/2, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.
  3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  4. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 18.02.2015 r.

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
Następny wpis
Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś – zapytanie ofertowe

Zobacz podobne

Menu