Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Mściwojów, 01.04.2010 r.

PROTOKÓŁ – ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia: opracowanie Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych dla przedsięwzięcia pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 2.049,18 PLN, co stanowi 553,78 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 22 marca 2010 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Numer oferty Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów CENA BRUTTO
1. Econ Consulting

Izabelin 50,

62-510 Konin

CENA
100%
100,00 2.476,60
2. Konsultant AG Sp. z o.o.

  1. Prymasa Wyszyńskiego 11

44-100 Gliwice

65,48 3.782,00
3. Doradztwo Gospodarcze ESTYMAT Leszek Sobota

  1. Szkolna 26/1

42-667 Czekanów

86,90 2.850,00

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: Wszyscy w/wwykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

5. Wybrano ofertę nr 1firmy: Econ Consulting z siedzibą w Izabelinie 50, 62-510 Konin, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie przewidziane jest to realizacji w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”,priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7.Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – zarządzanie projektem oraz prowadzenie postępowań w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”

Zobacz podobne

Menu