Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Mściwojów, 01.04.2010 r.

PROTOKÓŁ – ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z audytem energetycznym dla przedsięwzięcia pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 7.377,05 PLN, co stanowi 1.921,61,78 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 22 marca 2010 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Numer oferty Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów CENA BRUTTO
1. PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE I KONTROLOWANIE BUDOWY WIESŁAW BILIK

Gierałtowiec 7a, 59-500 Złotoryja

CENA
100%
100,00 7.076,00
2. Kobud Kompleksowa Obsługa Budownictwa – Biuro Projektowe

Mirosław Kopiński

  1. Legnicka 17, 59-500 Złotoryja
68,24 10.370,00

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: Wszyscy w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

5. Wybrano ofertę nr 1 firmy: PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE I KONTROLOWANIE BUDOWY WIESŁAW BILIK, Gierałtowiec 7a, 59-500 Złotoryja jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie przewidziane jest to realizacji w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu