Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Mściwojów, 04.03.2013 r.

PROTOKÓŁ – ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu realizacji zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonaniem robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 18.02.2013 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1. JAZ ARCHITEKCI Żmijewski, Jaworski, Masse s.c.

  1. Słupecka 9, 02-309 Warszawa – lider konsorcjum

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch

  1. Długa 43/5, 31-147 Kraków – partner konsorcjum
CENA 100% 99,84
2. Biuro Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Ziajko

  1. Rumiankowa 21, 59-220 Legnica
94,44
3. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A

  1. Rataja 26, 59-220 Legnica – lider konsorcjum

Agencja Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o.

  1. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica – partner konsorcjum
100,00
4. RUKA Projekt sp. z o.o.

  1. M. Skłodowskiej – Curie 70, 59-300 Lubin
94,99

 

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi załącznikami.

5. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez konsorcjum firm składającego się z: Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A (lider konsorcjum) oraz Agencji Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o. (partner konsorcjum), jako najkorzystniejszą, która zaproponowała najniższą cenę za realizację zadania. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie ulotek oraz folderu związanych z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu
Skip to content