Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mściwojów, 04.03.2013 r.

PROTOKÓŁ ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia: wykonanie strony internetowej związanej z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 12.300,00 zł brutto, tj. 10.000,00 zł netto, co stanowi 2.487,81 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 19.02.2013 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów Zaproponowana kwota brutto
1. Rimlight Studio Renata Myrlak,ul. Małeckiego 3a/10, 33-300 Nowy Sącz CENA100% 100,00 10.932,24
2. Sigmeo sp. z o.o., ul. Boczna 7/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 88,88 12.300,00
3. ADAH  ADVERTISING sp. z o. o.,ul. Filtrowa 62 lok. 55,02-057 Warszawa 22,22 49.200,00
4. Agencja Reklamowa Fresh Studio, ul. Młyńska 3/11,61-729 Poznań 88,88 12.300,00

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1)    Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:
C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi załącznikami.

5. Wybrano ofertę nr 1 firmy: Rimlight Studio Renata Myrlak, ul. Małeckiego 3a/10, 33-300 Nowy Sącz, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6.    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu
Skip to content