Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II

EEA Grants, Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” – pobierz

 

Mściwojów, dnia 25 marca 2016 roku

 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.); Zamawiający informuje, że doszczegółowieniu ulegają zapisy Rozdziału XIV Specyfikacji – Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 Obecny zapis Rozdziału XIV ustęp 3 brzmi:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2016 r. o godz. 14:00  w siedzibie Zamawiającego

Zapis po zmianach:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2016 r. o godz. 14:00  w siedzibie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa

Doprecyzowanie zapisów – POBIERZ

 

Mściwojów, dnia 25 marca 2016 roku

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści Specyfikacji oraz odpowiedziach jakich udzielił:

odpowiedź na pytania – POBIERZ

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś
Numer ogłoszenia: 59928 – 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Kaczawskie , Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 694867747.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.partnerstwokaczawskie.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://partnerstwokaczawskie.pl/ogloszenia/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiego etapu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo edukacyjny. W części parterowej powstaną pomieszczenia służące edukacji oraz węzeł sanitarny. W ramach robót budowlanych przewidziano: wykonanie robót rozbiórkowych, w tym rozebranie belek stropowych, obicie tynków zewnętrznych. Wykonanie stopów fundamentowych betonowych, naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni, wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz komina dymowego, ułożenie tynków wewnętrznych zwykłych, wykonanie stropu Rector o wysokości 20 na belkach prefabrykowanych, ułożenie żelbetowych płyt stropowych wraz z podkładem z keramzytu na stropie. Wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych (płytki z kamieni sztucznych po stronie Zamawiającego), wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. W zakresie instalacji sanitarnych do wykonania są pewne prace wykończeniowe związane z przyłączem wodociągowym w tym montaż wodomierzy skrzydełkowych, wykonanie próby szczelności. Instalacja wodociągowa: wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, otuliny termoizolacyjne – 110 m, zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych – zawory podejściowe 18 mm – 16 szt., baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące- 3 szt. Instalacja kanalizacji sanitarnej: ustępy z płuczką ustępową – 3 kpl., umywalki pojedyncze porcelanowe – 5 kpl., wsporniki ze stali okrągłej ramienne – poręcze dla osób niepełnosprawnych. Instalacja c.o: rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm – 136m, montaż ogrzewania podłogowego, grzejniki stalowe jedno, dwu i trzypłytowe. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót elektrycznych obejmujących: montaż puszek podtynkowych – 51 szt., przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 – 300m, o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2, rozdzielnica RG szt. 1, wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, oprawy oświetleniowe przykręcane – 45 szt., gniazda instalacyjne wtyczkowe. Zamawiający w planuje przyszłości zrealizować III-ci etap modernizacji obiektu, w którym podjęte będą prace wykończeniowe nie ujęte do wykonania w tej specyfikacji oraz w przedmiarach jak np. zagospodarowanie poddasza zgodnie z załączoną do ogłoszenia całościową dokumentacją techniczną. Wykonawców dotyczy zakres robót określony w załączonych do ogłoszenia przedmiarach.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.31.61.00-6, 45.31.73.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór załącznik nr 2)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał przynajmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,
remoncie lub adaptacji przynajmniej jednego obiektu budowlanego, o kubaturze nie mniejszej niż 500
m³.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem
budowy i kierownikami w zakresie danych branż, posiadających uprawnienia budowlane pozwalające
na realizację zadania. Wykonawca oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę minimum 200.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
– wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
– opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty – zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do Specyfikacji,
2) Oświadczenia i dokumenty – potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VII Specyfikacji,
3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane prze osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 98
2 – Termin gwarancji – 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu;
b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy – nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót;
d) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) – termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu,
e) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
f) zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót. Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
2) Zmiany osobowe:

a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w Specyfikacji) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
3) Inne zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
b) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany zakresu i ilości robót budowlanych związana z istotnym odstąpieniem od projektu, o którym mowa w rozdziale III specyfikacji, a którego nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczna jest dla uzyskania efektu końcowego,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
d) Zmiana harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nieskutkujące zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://partnerstwokaczawskie.pl/ogloszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://partnerstwokaczawskie.pl/ogloszenia.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016, godzina 12:00, miejsce: Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie Dobków 66, 59-540 Świerzawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia  wróciła na wieś finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja

Załączniki od nr 1 do nr 6

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – dokumentacja techniczna<

Załącznik nr 9 – przedmiary

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – seminarium i konsultacje prawne
Następny wpis
Zapytanie ofertowe: tłumaczenie konferencji międzynarodowej

Zobacz podobne

Menu