Zapytanie ofertowe: tłumaczenie konferencji międzynarodowej

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Dobków, 15.04.2016

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zadania tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na angielski i angielskiego na polski podczas konferencji międzynarodowej „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej” w dniu 9 czerwca 2016 w Dobkowie (województwo dolnośląskie, gmina Świerzawa)
2. Konferencja realizowana jest w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” – Fundusz Współpracy Dwustronnej, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zapewnienie tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski z wykorzystaniem kabiny tłumaczeniowej i systemów słuchawkowych podczas jednego dnia konferencyjnego 9 czerwca 2016 w Dobkowie (gmina Świerzawa). Tematyką konferencji jest edukacja przyrodnicza. Podczas konferencji odbędzie się 12 wystąpień 15-minutowych, w tym 4 w języku angielskim i 8 w języku polskim. W konferencji uczestniczyć będzie łącznie 80 osób. Uczestnikom na czas trwania konferencji powinny zostać udostępnione słuchawki mobilne.
4. Data i miejsce wykonania zamówienia: 9 czerwca 2016 między godziną 11:00 a 18:00 (+ czas na przygotowanie)
5. Do zakresu obowiązków Wykonawcy zamówienia należy:

Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji
Zapewnienie zestawu słuchawkowego dla każdego uczestnika konferencji
Zapewnienie kabiny dla tłumaczy

6. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy:

 • udostępnienie sali konferencyjnej z rzutnikiem i nagłośnieniem
 • zapewnienie dwóch przerw kawowych oraz obiadu i kolacji dla dwóch tłumaczy i jednej osoby pomocniczej.7. Oferty składać mogą osoby prawne, które:
 • Posiadają niezbędne doświadczenie – zrealizowały co najmniej 3 tłumaczenia symultaniczne kabinowe na konferencjach/spotkaniach dotyczących tematyki edukacyjnej/przyrodniczej w ciągu ostatnich 2 lat

  8. Dopuszcza się również możliwość podwykonawstwa, jednak za jakość i terminowość świadczonej usługi w pełni odpowiedna główny wykonawca.
  strong>Forma porozumienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym: umowa cywilnoprawna. Płatność nastąpi odpowiednio po otrzymaniu rachunku/faktury przez Zamawiającego po wykonanym zleceniu.
  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:

  Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w niniejszym punkcie, po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie 7 niniejszego zapytania.
  Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego, złożone oferty zakwalifikowane do grupy „Oceniane” zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:

  CENA -100% – za całość wykonania zamówienia

  Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100%. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

  C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

  W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

  11. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważniona do podpisywania oferty.

  Ofertę należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa. Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  12. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania.
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą i kompletną ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  15. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

  Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a.

  Julia Jankowska tel. 730663611 lub Krzysztof Kowalczyk tel. 694867747.

  16. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  Zamówienie zostało upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiają

  Załączniki:

  Formularz oferty

  Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia w dniu 15.04.2016 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II
Następny wpis
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” – postępowanie powtórzone

Zobacz podobne

Menu