Zapytanie ofertowe – Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych.

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Mściwojów, 22 marca 2010 r.

 

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr. budynku 45 A, 59- 407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na wykonanie Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych.

2. Tytuł przedsięwzięcia: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, przewidziana do realizacji w ramach priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

3. Opis przedmiotu zamówienia – usługa – opracowanie Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych dla przedsięwzięcia pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie adaptację budynku mieszkalnego w Dobkowie nr 66 na centrum edukacji ekologicznej i jego przystosowanie do pobytu w obiekcie osób, które korzystać będą z oferowanych przez centrum usług. Obiekt wymaga kompleksowej modernizacji poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i wymianę pokrycia dachowego, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringowej, alarmowej, zagospodarowanie otoczenia wokół budynku wraz z wymianą ogrodzenia.
Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych musi być sporządzone zgodnie z najnowszą wersją Metodologii opracowania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 oraz innymi dokumentami regulującymi przygotowywanie tego typu dokumentów.
Szacunkowa wartość zamówienia – 2 500 złotych brutto.

4. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: w ciągu 12 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 12 kwietnia 2010 roku. Opracowane dokumenty mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu składania ofert. Wybrany Zleceniobiorca podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, za pomocą faxu, przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.03.2010 r., do godz. 1300 w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego. Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy to oferta złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

10. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w jednej transzy po opracowaniu i przedłożeniu Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych Zamawiającemu oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2007-2013.

11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
Beata Castańeda Trujillo – Stowarzyszenie Kaczawskie 76 87 28 718

12. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).

Załączniki:

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ OFERTOWY

 

Najnowsze

Kategorie

Następny wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym

Zobacz podobne

Menu