Zapytanie ofertowe – wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Mściwojów, 22 marca 2010 r.

 

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59- 407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym.

2. Tytuł przedsięwzięcia: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, przewidziana do realizacji w ramach priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

3. Opis przedmiotu zamówienia – usługa – opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym dla przedsięwzięcia pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.
Opracowany projekt obejmować będzie adaptację budynku mieszkalnego w Dobkowie nr 66 na centrum edukacji ekologicznej i jego przystosowanie do pobytu w obiekcie osób, które korzystać będą z oferowanych przez centrum usług. Obiekt wymaga kompleksowej modernizacji poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i wymianę pokrycia dachowego, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringowej, alarmowej, zagospodarowanie otoczenia wokół budynku wraz z wymianą ogrodzenia.

4. Opracowane dokumentu muszą być zgodne z polskim i europejskim prawem oraz dokumentami regulującymi przygotowywanie tego typu dokumentów.

5. Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z audytem energetycznym oraz załącznikami powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym.

6. Szacunkowa wartość zamówienia – 9 000 złotych brutto.

7. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

8. Termin i miejsce wykonania zamówienia: w ciągu 25 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 28 kwietnia 2010 roku. Opracowane dokumenty mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu składania ofert. Wybrany Zleceniobiorca podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej.

9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.

10.Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, za pomocą faxu, przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

11. Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2010 r., do godz. 1300 w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego. Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy to oferta złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

13. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w dwóch transzach:
• pierwsza w wysokości 50% wynagrodzenia brutto za opracowanie i przedłożenie opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym Zamawiającemu,
• druga w wysokości 50% wynagrodzenia brutto po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2007-2013,
• w przypadku otrzymania negatywnej oceny wniosku z winy Wykonawcy na skutek nierzetelnego lub niezgodnego z wymogami opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z audytem energetycznym druga transza nie zostanie wypłacona, natomiast w przypadku negatywnej oceny wniosku z winy Zamawiającego wynagrodzenie zostanie wypłacone po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

14. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
Beata Castańeda Trujillo – Stowarzyszenie Kaczawskie, tel. 76 87 28 718

15. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).

16. Zaleca się wizytę na obiekcie w celu pełnego zdiagnozowania istniejących warunków oraz możliwości dla projektowanych prac budowlanych.

17. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez wykonawcę.

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – Studium Wykonalności w zakresie wykonania obliczeń finansowych i ekonomicznych.
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu