Zapytanie ofertowe – wykonanie strony internetowej związanej z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mściwojów, 19.02.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie strony internetowej związanej z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.
Projekt wdrażany jest w ramach Priorytetu IV, działanie 4.7 – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

2. SZCZEGÓŁOWY opis przedmiotu zamówienia – zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej promującej Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie, jej ofertę a także otoczenie przyrodnicze, w którym funkcjonuje. Szczegółowy zakres zadania określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 lipca 2014 r., przy zachowaniu zasad:
– wykonawca przedstawi w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, trzy wstępne propozycje układu graficznego strony do akceptacji Zamawiającego. Od tego momentu odbywać się będą konsultacje i uzgodnienia w zakresie struktury strony, jej układu, zawartości, wykorzystania animacji, itd.
Wykonawca dostarczy wraz z zaprojektowaną ostateczną wersją strony – system zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami. Dokona jego instalacji, uruchomienia, wprowadzając na stronę dane i informacje otrzymane od Zamawiającego, jednocześnie dostosowując stronę do obsługi serwisów internetowych. Ponadto przeprowadzi niezbędne szkolenia i udzieli wsparcia w procesie wdrożenia strony.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100 %. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:

C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość wykonania przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m. in. zamieszczenia strony na serwerze wskazanym przez Zamawiającego wraz z wprowadzeniem na nią danych i informacji, koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem pracowników Wykonawcy, itd.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

5. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia.

6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 2 – Formularz oferty;
b) wypełniony i podpisany załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych usług
Udokumentowane doświadczenie w realizacji tego typu zadań w oparciu o system CMS, tj.
– wskazanie należycie wykonanych przynajmniej trzech funkcjonujących w sieci stron internetowych opartych na systemie CMS wraz z podaniem ich aktualnego adresu internetowego.
Wnioskodawca wskazując stronę stanowiącą wykazanie doświadczenia w projektowaniu stron, musi mieć na uwadze iż nie mogą być to prace starsze niż 3 lata, liczone od momentu protokolarnego zakończenia tych prac (usługi) do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
– do każdej wskazanej w wykazie usługi (utworzonej strony www) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru dokumentacji).

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić
w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Kaczawskie 59-407 Mściwojów, nr budynku 45 A, w terminie do dnia 26.02.2013 r., do godz. 1500. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

9. Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania: 12.300,00 zł brutto, tj. 10.000,00 zł netto, co stanowi 2.487,81 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

10. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11. Zamówienie zostanie upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

12. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.

 

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
Formularz oferty – zał. nr 2.
Wykaz wykonanych usług – zał. nr 3.

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie ulotek oraz folderu związanych z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”

Zobacz podobne

Menu
Skip to content