Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Mściwojów, 18.02.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe

1. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zadania związanego z Wykonaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonaniem robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.

2. Tytuł przedsięwzięcia: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, realizowana jest w ramach priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna, RPO WD 2007-2013.

3. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.
Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót budowlanych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego-ogrzewania, wentylacji oraz elektryki dla niniejszego zadania określać będzie dokumentacja techniczna opracowana przez Wykonawcę. Zakres dokumentacji przewidzianej do wykonania przez Wykonawcę zawarty został w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (załączniki nr 6) wraz z pozostałymi załącznikami ogłoszenia – zapytania cenowego.

4. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie adaptację budynku gospodarczo-mieszkalnego w Dobkowie nr 66 na Sudecką Zagrodę Edukacyjną pełniącą swego rodzaju funkcję Centrum Edukacji Ekologicznej i jego przystosowanie do pobytu w obiekcie osób, które korzystać będą z oferowanych przez centrum usług. Obiekt wymaga kompleksowej modernizacji poprzez wymianę na całym obiekcie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i gruntowną rekonstrukcję (wymianę na nową) więźby dachowej, doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringowo – alarmowej, wyposażenie obiektu, zagospodarowanie otoczenia wokół budynku wraz z wymianą ogrodzenia.
W zakresie projektowanego sytemu ogrzewania obiektem Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań umożliwiających bezobsługową pracę przez dłuższy okres czasu, jak również rozwiązania te muszą być proekologiczne (dotyczy to zastosowanych materiałów jak i technologii) nawet gdy program funkcjonalno -użytkowy przewiduje inne rozwiązania. Dotyczy to m. in. kotłowni, która powinna być wykonana w systemie bezobsługowym (bez konieczności zatrudniania pracownika z uprawnieniami – np. palacza). Wymaga się również zastosowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie central klimatyzacyjno – wentylacyjnych.

5. Zadanie realizowane będzie metodą „zaprojektuj i wybuduj”, a więc na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, który dokona opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej m. in. na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i innych wytycznych stanowiących załączniki do ogłoszenia. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcje do projektu, które będą przedkładane do akceptacji przez Zamawiającego. Dopiero zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja, pozwoli na rozpoczęcie niezbędnych konsultacji projektantów. Zamawiający formułować będzie oceny i opinie, mające na celu dostosowanie projektów wykonawczych Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej do potrzeb tego typu instytucji. Przedmiotem konsultacji będą w szczególności: obszar ekspozycji stałej i czasowych, warsztaty i magazyny, sale konferencyjne, biura, komunikacja, oraz inne elementy prac budowlanych i wyposażenia. Konsultacje odbywać się będą w trybie spotkań z architektami i projektantami instalacji, formułowania opinii, konsultacji z niezależnymi ekspertami.

6. Szacunkowa wartość zamówienia – 3.263.896,79 zł brutto, tj. 2.653.574,63 zł netto, co stanowi 660.158,88 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
w tym:
– szacunkowa wartość wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń: 47.970 zł netto
– szacunkowa wartość robót budowlanych i wyposażenia: 2.605.604,63 zł netto

7. W przypadku ujęcia w dokumentacji (np. PFU) nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Do wszystkich nazw własnych należy dodać zapis lub równoważne. Tam, gdzie w dokumentacji wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania cenowego.

8. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty.
Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego (zał. nr 1). Ponadto oferent wskaże wartość wykonania każdego z trzech podzadań:
– wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń;
– wykonanie robót budowlanych w zakresie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną dokumentacją;
– wyposażenie w zakresie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.
Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość robót brutto podana w ofercie.
Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego oraz ze wszelkimi zmianami i uwzględnić je w cenie oferty, nawet wtedy gdy zmiany nie są ujęte w technologii prac. Cenę ofertową należy policzyć stosując powszechnie stosowane rynkowe wzory przy sporządzaniu wyceny na roboty budowlane przy zachowaniu następujących założeń:
8.1 Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego i z naniesionymi przez Wykonawcę zmianami.
8.2 Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentów zapytania o cenę jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania np.: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, próby, badania i odbiory oraz ewentualne roboty związane z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadania i inne działania i prace niezbędne do realizacji zamówienia. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego (jeśli dotyczy) poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot zgodnie z obowiązującą instrukcją o oznakowaniu robot. Zapewnienia takiej organizacji robot, aby nie powodować bez konkretnej potrzeby niszczenia elementów nie objętych umową o wykonanie robot. Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe za ewentualne wyrządzone szkody osobom trzecim, spowodowane prowadzeniem robót.
8.3 Wykonawca musi uwzględnić ilości materiałów i ich transport w miejsce realizacji zadania bez wymagania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawcy we własnym zakresie będzie zobowiązany do uprzątnięcia i zagospodarowania ziemi, odpadów i gruzu powstałych przy realizacji zadania bez dodatkowego wynagrodzenia.
8.4 Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
1) Pozyskanie niezbędnych map i uzgodnień przy sporządzaniu projektu,
2) Uzgodnienie wykonanego projektu z Zamawiającym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń.
4) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, opracowanie projektu dojazdu do placu budowy,
5) Dokonywanie ewentualnych zmian dotyczących realizacji robót w trakcie ich prowadzenia.
6) Przed przystąpieniem do robót:
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
• dokonanie pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących posesji i porównanie
z rzędnymi projektowanej niwelety (przekazanie Zamawiającemu wyników),
7) Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy.
8) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac.
9) Prowadzenie robót w sposób bezpieczny.
10) Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, w tym np. płukanie, próby szczelności rurociągów.
11) Dokonanie zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie zmian (pomiarów powykonawczych) – jeśli dotyczy.
12) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz).
13) Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót.
14) Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych.
15) Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

8.5 W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
8.6 Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).
8.7 Po wyborze wykonawcy, winien on przedłożyć harmonogram robót obejmujący cały zakres rzeczowo –finansowy zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.
8.8 Opłaty za zajęcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, związane z realizacją przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę.
8.9 Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne próby, oraz pomiary wszystkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 15 lipca 2014 roku. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Termin nie dotyczy udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad i usterek.
Miejsce: Powiat Złotoryjski, Gmina Świerzawa, Dobków nr 66.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:
10.1 Oferty będą oceniane według kryteriów, określonych w niniejszym punkcie, po spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji.
10.2 Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego, złożone oferty zakwalifikowane do grupy „Oceniane” zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:
CENA -100% – za całość wykonania zamówienia

Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100%. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:
C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

11. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez osobę upoważniona do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy spiąć lub zszyć. Nie powinny występować luźne kartki.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2013 r. do godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 45a. Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Opis i oznakowanie kopert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres Stowarzyszenie Kaczawskie, nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”
Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po terminie.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.

12. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania.

13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

14. Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
14.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
– posiadania wiedzy i doświadczenia,
– sytuacji ekonomicznej i finansowej.
14.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. spełniają właściwe uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego wykonującego dokumentację projektową – osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym na stanowisku projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
b) do pełnienia funkcji projektantów branżowych, wchodzących w skład zespołu projektowego – osobami legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w branżach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) Wymagane jest dysponowanie kierownikiem budowy i kierownikami w zakresie danych branż, posiadających uprawnienia budowlane pozwalające na realizację zadania.
Do oferty należy dołączyć informację wykonawcy o podstawie do dysponowania tą osobą lub tymi osobami i zobowiązanie osoby lub osób z uprawnieniami, że będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z przepisami.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane informacje mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

2) dysponowanie lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia odpowiedniego potencjału technicznego, wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego kubaturowego obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m³,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji przynajmniej jednego kubaturowego obiektu budowlanego, o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m³,
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, tj.: wypełniony załącznik nr 8 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4) Oświadczenie potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 9).

15. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie swojej wiarygodności, doświadczenia i zdolności do realizacji kontraktu, wykonawcy udzielają pisemnej informacji w niżej wymienionym zakresie, jako załączniki do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w punkcie 15.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie (załącznik nr 9) -musi być złożony przez każdy podmiot.
Pozostałe warunki o których mowa w punkcie 14.2 Ogłoszenia powinny być spełnione przez co najmniej jednego wykonawcę albo przez wszystkich wykonawców wspólnie.
15.1 Wypełniony druk oferty załącznik nr 1.
cena zawarta w ofercie musi uwzględniać wszystkie prace wynikające z dokumentacji.
15.2 Oświadczenie potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 9).
UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca składający w/w oświadczenie, będzie zobowiązany dostarczyć aktualny odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej.
15.3 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (załącznik nr 8).
15.3 Wykaz i oświadczenie o posiadaniu uprawnień w specjalnościach, dla osób o których mowa w pkt. 14.2 ust. 1 (załącznik nr 2);
15.4 Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych, o których mowa w pkt. 14.2 ust. 2 a) i 2 b) (załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie, a roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru robót).
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego kubaturowego obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m³,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji przynajmniej jednego kubaturowego obiektu budowlanego, o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m³,
15.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
15.6 Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
15.7 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy załączyć do oferty:
1) Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie, jeżeli zaistnieje taka sytuacja.
W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów
2) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana w rejestrze.
15.8 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił.

16. Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania. Każdy wykonawca ma prawo (lecz nie jest to obowiązek) zapoznać się z zakresem prac w terenie, w celu ustalania aktualnego stanu technicznego obiektu oraz niezbędnych do wykonania prac, zgodnie z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami.

17. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy.
17.1 Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie faksu lub listownie. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu, Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.
17.2 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) który:
1) przedłożył najkorzystniejszą i kompletną ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

18. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a, fax. (76) 87 28 718.
Krzysztof Kowalczyk tel. 694867747 lub Ewelina Rozpędowska tel. 509745591.
Zamawiający na etapie ogłoszenia zapytania i wyboru wykonawcy, nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

19. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców
w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

20. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.

21. Zamówienie zostało upublicznione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Nr 1. FORMULARZ OFERTOWY.
Nr 2. Wykaz i oświadczenie o posiadaniu uprawnień w specjalnościach.
Nr 3. Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych.
Nr 4. Opis przedmiotu – wykonanie dokumentacji.
Nr 5. Specyfikacja wyposażenia.
Nr 6. Program funkcjonalno-użytkowy
Projekt zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja piwnicy
Inwentaryzacja parteru
Inwentaryzacja piętra
Inwentaryzacja poddasza
Inwentaryzacja – przekrój
Koncepcja piwnica
Koncepcja parter
Koncepcja piętro
Koncepcja poddasze
Mapa zasadnicza

Nr 7. Wzór umowy.
Nr 8. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nr 9. Oświadczenie potwierdzające nie podleganie wykluczeniu.

Poprzedni wpis
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – wykonanie strony internetowej związanej z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”.

Zobacz podobne

Menu
Skip to content