Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mściwojów, 15.02.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. W celu realizacji zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonaniem robót budowlanych i wyposażenia w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” w dniu 06.02.2013 r. Stowarzyszenie Kaczawskie zaprosiło do nadesłania ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl
Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

2. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 12.02.2013 r., do godz. 15:00 nie złożono DWÓCH WAŻNYCH OFERT, w związku z czym zgodnie z zapisami wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Zamawiający unieważnia to postępowanie. Jednocześnie informuje, iż planowane jest ogłoszenie powtórnego postępowania na realizację niniejszego zadania.

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, w ramach priorytetu 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna, RPO WD 2007-2013.

Menu
Skip to content