Konkurs na stanowisko – administrator strony internetowej projektu

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

administrator strony internetowej projektu

 

Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek z zakresu dziennikarstwa, komunikacji lub polonistyki).

2. Biegła obsługa komputera, programów do edycji dokumentów i Internetu.

3. Doświadczenie w zakresie administrowania treści stron internetowych i stron portali społecznościowych.

4. Doświadczenie w zakresie sporządzania artykułów i notatek prasowych lub komunikatów promocyjnych.

5. Biegła znajomość języka angielskiego.

6. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Zakres obowiązków:

1. Zarządzanie treścią strony internetowej projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” oraz stroną Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej na portalu społecznościowym facebook, w języku polskim i angielskim.

2. Sporządzanie notatek informujących o nadchodzących wydarzeniach oraz artykułów relacjonujących wydarzenia.

3. Bieżące aktualizowanie strony na portalu społecznościowym facebook.

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie,

– świadczenie usług przez cały czas trwania projektu, czyli od 1 sierpnia 2014 do 30 kwietnia 2016.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;

– życiorys – curriculum vitae;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

– kandydat może dołączyć referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

Etapy konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl i rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń – 10.07.2014

2. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 18.07.2014

3. Selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – 21-23.07.2014

4. Rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci spełniający wymogi formalne zgłoszą się na telefoniczne zaproszenie w terminie 24-25.07.2014

5. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (do 30.07.2014) na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w godzinach 8:00 – 14:00 na adres: Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a, z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. finansowych i sprawozdawczości” do 18.07.2014 do godz. 14:00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Stowarzyszenia, a nie data stempla pocztowego).

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

Aplikacje niekompletne lub niedostarczone w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja pod numerem tel. 76/ 87 28 718

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs na stanowisko – koorydnator projektu ds. finansowych i sprawozdawczości
Następny wpis
Konkurs na stanowisko koordynator projektu ds. zadań edukacyjnych

Zobacz podobne

Menu