Konkurs na stanowisko – koorydnator projektu ds. finansowych i sprawozdawczości

EEA Grants, Ogłoszenia

STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE
ogłasza konkurs na stanowisko:
KOORDYNATOR PROJEKTU DS. FINANSOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Wymagania wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Przynajmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania projektami finansowanymi z zewnętrznych źródeł i sprawozdawczości.
3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
4. Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych oraz znajomość procedur ich funkcjonowania..
5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.
6. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi, znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Biegła obsługa komputera, programów do edycji dokumentów i Internetu.
8. Doświadczenie w opracowywaniu publikacji, organizacji warsztatów i w zakresie dziennikarstwa.
9. Prawo jazdy kat. B.
10. Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:
1. Koordynacja projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” w zakresie finansowym, monitoringu i sprawozdawczości.
2. Przeprowadzanie procedur konkursowych i zapytań ofertowych w ramach projektu zgodnie z wytycznymi programu oraz ustawą prawo zamówień publicznych.
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu.
4. Obsługa uczestników projektu i zainteresowanych osób: udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie uwag.
5. Wspomaganie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w projekcie.
6. Wspomaganie organizacji warsztatów, opracowywania publikacji oraz pomoc w redakcji tekstów związanych z promocją przedsięwzięć projektowych.

Warunki zatrudnienia:
– umowa zlecenie,
– świadczenie usług przez cały czas trwania projektu, czyli od 1 sierpnia 2014 do 30 kwietnia 2016.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
– list motywacyjny,
– życiorys – curriculum vitae,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
– kandydat może dołączyć referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

Etapy konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl i rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń – 10.07.2014
2. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 18.07.2014
3. Selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – 21-23.07.2014
4. Rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci spełniający wymogi formalne zgłoszą się na telefoniczne zaproszenie w terminie 24-25.07.2014
5. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (do 30.07.2014) na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl.

Miejsce pracy:
Siedziba Stowarzyszenia Kaczawskiego
Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów
Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, 59-540 Świerzawa

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w godzinach 8:00 – 14:00 na adres: Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a, z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. finansowych i sprawozdawczości” do 18.07.2014 do godz. 14:00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Stowarzyszenia, a nie data stempla pocztowego).

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.
Aplikacje niekompletne lub niedostarczone w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja pod numerem tel. 76/ 87 28 718 oraz 691 130 008.

Mściwojów, 10.07.2014 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Konkurs na stanowisko – administrator strony internetowej projektu

Zobacz podobne

Menu