Konkurs na stanowisko koordynator projektu ds. zadań edukacyjnych

EEA Grants, Ogłoszenia

Dobków 10.07.2014 r.

STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE
ogłasza konkurs na stanowisko:
KOORDYNATOR PROJEKTU DS. ZADAŃ EDUKACYJNYCH

Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek z zakresu nauk przyrodniczych lub rolniczych).
2. Doświadczenie w opracowywaniu publikacji i umiejętność ich składu.
3. Doświadczenie w organizacji wydarzeń i warsztatów.
4. Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, znajomość procedur ich funkcjonowania.
5. Biegła znajomość języka angielskiego.
6. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.
7. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
8. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z edukacją oraz ochroną bioróżnorodności.
9. Biegła obsługa komputera, programów do edycji dokumentów i programów graficznych oraz Internetu.
10. Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

1. Koordynacja przedsięwzięć związanych z edukacją przyrodniczą w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”. Organizacja warsztatów, seminariów, konkursów.
2. Organizacja wydarzeń promujących projekt.
3. Aktywne promowanie działań w projekcie pośród potencjalnych uczestników.
4. Opracowywanie i skład publikacji edukacyjnych oraz i koordynacja procesu wydawniczego.
5. Współpraca przy przygotowywaniu i koordynacji procedur związanych z zapytaniami ofertowymi na produkty i usługi finansowane w ramach projektu. Komunikacja z podwykonawcami.
6. Obsługa uczestników projektu i zainteresowanych osób: udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie uwag.

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony: od 1 sierpnia 2014 do 30 kwietnia 2016;
wymiar czasu pracy – pełen etat;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;
– życiorys – curriculum vitae;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
– kandydat może dołączyć referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

Etapy konkursu:

Ogłoszenie konkursu na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl i
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń – 10.07.2014
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 18.07.2014
Selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – 21-23.07.2014

Rozmowa kwalifikacyjna – kandydaci spełniający wymogi formalne zgłoszą się na telefoniczne zaproszenie w terminie 24-25.07.2014
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (do 30.07.2014) na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w godzinach 8:00 – 14:00 na adres: Stowarzyszenie Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a, z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora projektu ds. zadań edukacyjnych” do 18.07.2014 do godz. 14:00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Stowarzyszenia, a nie data stempla pocztowego).
Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.
Aplikacje niekompletne lub niedostarczone w terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja pod numerem tel. 76/ 87 28 718 oraz 691 130 008.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs na stanowisko – administrator strony internetowej projektu
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – projekt strony internetowej

Zobacz podobne

Menu