Zapytanie ofertowe – projekt strony internetowej

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG
Mściwojów, 14.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947 zaprasza do składania propozycji cenowych na Zaprojektowanie strony internetowej związanej z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” wraz z jej hostingiem.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. SZCZEGÓŁOWY opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu strony internetowej wraz z jej uruchomieniem i hostingiem (miejscem na serwerze). Strona ta będzie stanowiła podstronę już funkcjonującego serwisu internetowego Zamawiającego. Szczegółowy zakres zadania określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:
a) Termin wykonania projektu strony internetowej i jej uruchomienia: do 18 sierpnia 2014 r.
– wykonawca przedstawi w ciągu 2 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy wstępną propozycję układu graficznego strony do akceptacji Zamawiającego. Od tego momentu odbywać się będą konsultacje i uzgodnienia w zakresie struktury strony, jej układu, zawartości, wykorzystania animacji, itd.
Wykonawca dostarczy wraz z zaprojektowaną ostateczną wersją strony – system zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami. Dokona jego instalacji, uruchomienia, wprowadzając na stronę dane i informacje startowe otrzymane od Zamawiającego, jednocześnie dostosowując stronę do obsługi serwisów internetowych. Ponadto przeprowadzi niezbędne szkolenia i udzieli wsparcia w procesie wdrożenia strony.
b) Usługa hostingu na serwerze musi być świadczona od 18 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. tj. do końca trwania projektu.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100 %. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację całości zadania. Punkty w pozostałych ofertach
w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:
C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi
w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość wykonania przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Ocenie poddane zostaną jedynie oferty spełniające wszystkie określone w ogłoszeniu wymagania, natomiast oferty wykonawców nie spełniających powyższych kryteriów zostaną odrzucone.

5. Warunki płatności: płatność następować będzie w dwóch transzach:
a) pierwsza – po zaprojektowaniu i uruchomieniu strony www wraz z hostingiem (miejscem na serwerze) obejmującym okres od dnia 18.08.2014 r. do dnia 17.08.2015 r. Płatność za realizację tej części usługi nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru części przedmiotu Zamówienia i doręczeniu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury/rachunku.
b) druga – za usługę hostingu strony na serwerze za okres 18.08.2015 r. do dnia 30.04.2016 r. tj. do dnia zakończenia realizacji projektu,

6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 2 – Formularz oferty.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.
Ofertę złożyć można w jednej z następujących form:
a) w biurze Stowarzyszenia Kaczawskiego 59-407 Mściwojów, nr budynku 45 A (drogą pocztową lub osobiście);
b) przesłać w/w terminie drogą faxową na nr 76/ 872 87 18;
c) przesłać drogą elektroniczną na adres kaczawy.sekretariat@op.pl. (wymagany skan podpisanej oferty).
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2014 r., do godz. 14:00. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

8. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

9. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

10. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 23.07.2014 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną oraz przy wykorzystaniu strony internetowej Stowarzyszenia.
11. Informacja pod numerem tel. 76/ 87 28 718 oraz 691 130 008.

Załączniki:
– Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
– Formularz oferty – zał. nr 2.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs na stanowisko koordynator projektu ds. zadań edukacyjnych
Następny wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe

Zobacz podobne

Menu