Protokół – rozpoznanie cenowe

Ogłoszenia, RPO WD 4.7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Mściwojów, 04.03.2013 r.

PROTOKÓŁ ROZPOZNANIE CENOWE

 

1. W celu realizacji zamówienia: wykonanie ulotek oraz folderu związanych z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 46.371,00 zł brutto, tj. 37.700,00 zł netto co stanowi 9.379,04 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 19.02.2013 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.
Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów
1. ADAH  ADVERTISING sp. z o. o., ul. Filtrowa 62 lok. 55, 02-057 Warszawa CENA 100% Cena 100% 60,93 pkt.
2. Sigmeo sp. z o. o., ul. Boczna 7/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 100,00 pkt.
3. Agencja Reklamowa Fresh Studio,ul. Młyńska 3/11, 61-729 Poznań 88,89 pkt.
4. STUDIO CARTEL Łukasz Przybyłowicz, ul. Wł. Jagiellończyka 9b/4,59-400 Jawor 92,50 pkt.

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1)    Cena – oferta, która opiewa na najniższą kwotę brutto otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:
C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi załącznikami.

5. Wybrano ofertę nr 2, firmy Sigmeo sp. z o. o., ul. Boczna 7/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, jako najkorzystniejszą, która zaproponowała za realizację usługi kwotę 41.220,00 zł brutto. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6.    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”, priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Konkurs na stanowisko – koorydnator projektu ds. finansowych i sprawozdawczości

Zobacz podobne

Menu
Skip to content