Protokół – rozpoznanie cenowe

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

 

Mściwojów, 23.07.2014 r.

 PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu realizacji usługi polegającej na Zaprojektowaniu strony internetowej związanej z projektem pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” wraz z jej hostingiem, przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na łączną kwotę 3200 zł brutto tj. 2601,63 zł netto, co stanowi 615,78 euro – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Beata Castaneda Trujillo

2. Dla realizacji zamówienia w dniu 14.07.2014 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1.

Rimlight Studio Renata Myrlakul. Małeckiego 3a/10

33-300 Nowy Sącz

CENA

100%

100,00

2.

Usługi Informatyczne Wojciech Witkowskiul. Moniuszki 7/7, 59-400 Jawor

51,20

3.

Agencja Reklamowa PROXART Spółka Cywilna Paweł Wychryst Krystian Marut
ul. K. B. Kominka 9, 59-220 Legnica

73,05

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1)    Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

5. Wybrano ofertę nr 1 firmy: Rimlight Studio Renata Myrlak, ul. Małeckiego 3a/10, 33-300 Nowy Sącz, jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

6. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – projekt strony internetowej
Następny wpis
Protokół komisji naboru

Zobacz podobne

Menu