Wyniki zapytania ofertowego nr 1/INW/2018

PROTOKÓŁ Z ROZPOZNANIA CENOWEGO

W celu wykonania usługi pn. „Szczegółowa analiza obszaru Partnerstwa Kaczawskiego wraz z wytypowaniem 130 geopunktów i ich waloryzacją pod kątem turystycznym i edukacyjnym”

Dla realizacji zamówienia w dniu 25.04.2018 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.kaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Zaproponowana kwota brutto Liczba uzyskanych punktów
1. GeoIT Michał Lupa
Kryniczna 17/13, 31-463 Kraków
75 000 zł 95,2 pkt
2. Marcin Jaśkiewicz GEOTREK
Wojska Polskiego 45/4, 58-500 Jelenia Góra
75 000 zł 95,2 pkt
3. GeoWizja Maria Barmuta
Pisarzowa 407, 34-654 Męcina
69 000 zł 100 pkt

Wybrano ofertę nr 3 firmy GeoWizja Maria Barmuta jako najkorzystniejszą.

OBJAŚNIENIE:

Kryteria oceny ofert

1)  Cena ofertowa – 60 pkt

2) Doświadczenie w realizacji terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu przyrody nieożywionej – 40 pkt

Kryterium nr 1. Cena (C)

Punkty za kryterium cena zostały obliczone wg następującego wzoru:

Średnia jednostkowa cena najtańszej oferty X 60 = liczba punktów
Średnia jednostkowa cena badanej oferty

Kryterium nr 2. Doświadczenie w realizacji terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu przyrody nieożywionej (D)

Punktacja została przyznana na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzającej doświadczenie jednego lub więcej członków zespołu realizatorskiego w prowadzeniu terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu geologii i geomorfologii (zarówno w celach naukowych jak i komercyjnych):

  • udokumentowane 4 lub więcej projektów/prac naukowych – 40 pkt.
  • udokumentowane 3 projekty/prace naukowe – 30 pkt.
  • udokumentowane 2 projekty/prace naukowe – 20 pkt.
  • udokumentowana 1 projekty/praca naukowa – 10 pkt.
  • brak udokumentowanych projektów/prac naukowych – 0 pkt.

Łączna oceny oferty.

Zamawiający uznał za  najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlagających odrzuceniu), która otrzymała największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

W = C + D

W  – wskaźnik oceny oferty.

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena.

D – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium Doświadczenie

Nazwa zadania: Wytypowanie i inwentaryzacja 130 geopunktów wraz z ich waloryzacją pod kątem turystycznym i edukacyjnym na tle georóżnorodności obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.

Źródło finansowania: Zadanie jest częścią projektu pn. „Geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe
Następny wpis
Spotkanie konsultacyjne w sprawie geopunktów

Zobacz podobne

Menu