Zapytanie ofertowe

Mściwojów, 25 kwietnia 2018 roku

 Zapytanie ofertowe nr 1/INW/2018

na wykonanie usługi pn. „Szczegółowa analiza obszaru Partnerstwa Kaczawskiego wraz z wytypowaniem 130 geopunktów i ich waloryzacją pod kątem turystycznym i edukacyjnym”

 W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 PZP.

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947
 2. Nazwa zadania: Wytypowanie i inwentaryzacja 130 geopunktów wraz z ich waloryzacją pod kątem turystycznym i edukacyjnym na tle georóżnorodności obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.
 3. Źródło finansowania: Zadanie jest częścią projektu pn. „Geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji obszaru 14 gmin należących do LGD „Partnerstwo Kaczawskie” pod kątem zasobów dziedzictwa Ziemi i georóżnorodności, wraz
  z ich waloryzacją uwzględniającą wykorzystanie turystyczne i potencjał edukacyjny regionu.
 • Szczegółowe wytyczne co do metodyki przygotowywania, realizacji oraz zawartości poszczególnych elementów zamówienia, a także zasięg obszaru opracowania o zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik Nr 3 – Tabela Wykonalności.
 • Szacunkowa wartość zamówienia – 60 975,61 zł netto = 14 141,90 euro.
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj. minimum 1 osobą posiadającą stopień naukowy w zakresie nauk o Ziemi oraz minimum 1 osobą posiadającą co najmniej stopień magistra w zakresie geologii lub geografii fizycznej.
 • Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą (Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pkt 6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykonawca powinien przedstawić oświadczenia o udostępnieniu potencjału (załącznik nr 4 – Oświadczenie o udostępnienie potencjału) podpisane przez wszystkich członków zespołu realizacyjnego, a także udokumentować ich kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z wytycznymi zawartymi niniejszym zapytaniu.
 • Bez względu na formę prawną Wykonawcy, po stronie Wykonawcy leżą obowiązki zawarcia odpowiednich umów z członkami swojego zespołu realizatorskiego. Za całość realizacji zamówienia, jego kompletność i terminowość odpowiada Wykonawca.
 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 1. Termin wykonania zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 czerwca 2019 roku.
 • Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazanej ostatecznej i kompletnej dokumentacji określonej warunkami zlecenia.
 1. Kryteria oceny ofert.

1)  Cena ofertowa – 60 pkt

2) Doświadczenie w realizacji terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu przyrody nieożywionej – 40 pkt

 1. Opis przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przy założeniu: 100% = 100 pkt.

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
1. Cena (C) 0-60 pkt
2. Doświadczenie w realizacji terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu przyrody nieożywionej  (D) 0-40 pkt
Łącznie 100 pkt

Objaśnienia:

Kryterium nr 1. Cena (C)

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Średnia jednostkowa cena najtańszej oferty X 60 = liczba punktów
Średnia jednostkowa cena badanej oferty

Kryterium nr 2. Doświadczenie w realizacji terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu przyrody nieożywionej (D)

Punktacja zostanie przyznana na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzającej doświadczenie jednego lub więcej członków zespołu realizatorskiego w prowadzeniu terenowych prac inwentaryzacyjnych z zakresu geologii i geomorfologii (zarówno w celach naukowych jak                                       i  komercyjnych):

 • udokumentowane 4 lub więcej projektów/prac naukowych – 40 pkt.
 • udokumentowane 3 projekty/prace naukowe – 30 pkt.
 • udokumentowane 2 projekty/prace naukowe – 20 pkt.
 • udokumentowana 1 projekty/praca naukowa – 10 pkt.
 • brak udokumentowanych projektów/prac naukowych – 0 pkt.

Łączna oceny oferty.

Zamawiający uzna za  najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlagających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

W = C + D

W  – wskaźnik oceny oferty.

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium Cena.

D – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium Doświadczenie

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert
 • Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy spiąć lub zszyć. Niedopuszczalne jest załączanie luźnych kartek.
 • Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do 14 maja 2018 roku do godziny 15:00 na adres:

Sudecka Zagroda Edukacyjna

Dobków 66

59-540 Świerzawa

z dopiskiem: zapytanie ofertowe nr 1/INW/2018

 • Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
 • Opis i oznakowanie kopert: Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz powinna być oznakowana dopiskiem „zapytanie ofertowe nr 1/INW/2018”. Koperta powinna posiadać nazwę/nazwisko i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nieotwartą w przypadku złożenia oferty po terminie.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.
 • Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania.
 1. Oferta powinna zawierać
 • Wypełniony i podpisany załącznik nr 1,
 • Wypełniony i podpisany przez każdą osobę załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje,
 • Wypełniony i podpisany załącznik Nr 5,
 • Osoby reprezentujące Wykonawcę – składające oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy muszą posiadać umocowanie do tych czynności w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub posiadać stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
 • Brak którejś z powyższych informacji spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia
 1. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty.

1) Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego (zał. nr 1).

2) Zakres prac, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

3) Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją prac wynikających z dokumentów zapytania jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania np.: podatek VAT.

 1. Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 1. Odrzucenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 • została złożona przez podmiot:
 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, lub
 • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 • Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
 1. Istotne postanowienia umowy
 • Zamawiający zawrze z umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Płatność za wykonaną całość zadania zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od wystawienia przez niego faktury. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu odbioru całości realizacji zadania.
 • Nie przewiduje się zmian umowy w trakcie jej obowiązywania.
 1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Julia Jankowska – julia@kaczawskie.pl

 1. Zapytanie zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego (kaczawskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1. Formularz ofertowy.

Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Nr 3. Tabela wykonalności

Nr 4. Oświadczenie o udostępnieniu potencjału

Nr 5. Wykaz wykonanych usług.

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Szkolenia i wizyta studyjna sieci współpracy
Następny wpis
Wyniki zapytania ofertowego nr 1/INW/2018

Zobacz podobne

Menu