Wyniki zapytania ofertowego – informacja o wyborze oferty

Ogłoszenia

Dobków, 10 stycznia 2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wielskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U 2018 poz. 396).

1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Janex” Jan Bocheński, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena: 80 %, termin gwarancji: 20 %. Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów:

LP. Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów

w kryterium:

Cena –

80 pkt

Liczba punktów

w  kryterium:

Gwarancja –

20 pkt

Suma punktów

w kryteriach

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Janex” Jan Bocheński, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra  

 

80

 

 

20

 

 

100

 

 

 

2. Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwalana, ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków  

 

66,98

 

 

0

 

 

66,98

 

 

 

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. Obydwaj wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Poprzedni wpis
Powtórzone zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku
Następny wpis
Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy geoturystycznej

Zobacz podobne

Menu