Wyniki zapytania ofertowego – informacja o wyborze oferty

Dobków, 10 stycznia 2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wielskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U 2018 poz. 396).

1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Janex” Jan Bocheński, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena: 80 %, termin gwarancji: 20 %. Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów:

LP. Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów

 

w kryterium:

Cena –

80 pkt

Liczba punktów

 

w  kryterium:

Gwarancja –

20 pkt

Suma punktów

 

w kryteriach

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Janex” Jan Bocheński, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra  

 

 

80

 

 

 

20

 

 

 

100

 

 

 

2. Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwalana, ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków  

 

 

66,98

 

 

 

0

 

 

 

66,98

 

 

 

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. Obydwaj wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Powtórzone zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku
Następny wpis
Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy geoturystycznej

Zobacz podobne

Menu