Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy geoturystycznej

Dobków, 8 marca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza do składania ofert cenowych w związku z realizacją zadania pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie nr budynku 45 A, 59-407 Mściwojów, NIP 695-14-27-474, REGON 391033947, e-mail: kontakt@kaczawskie.pl
 2. Źródło finansowania: Zadanie jest częścią projektu pn.„Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest autorskie opracowanie koncepcji, przygotowanie i druk mapy o charakterze geoturystycznym. Mapa powinna być wykonana na podkładzie geologicznym. Na mapie powinny być naniesione najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, zwłaszcza atrakcje o charakterze geoturystycznym. Wraz z mapą Zamawiającemu powinny zostać przekazane autorskie prawa majątkowe do wykonanej mapy, prawo do wykorzystania danych topograficznych oraz danych pozyskanych z map Państwowego Instytutu Badawczego – Państwowego Instytutu Geologicznego oraz 1 egzemplarza mapy wydrukowanej na tablicy metalowej pokrytej filtrem UV o formacie min. 70/100 cm.
 • Szczegółowe wytyczne co do metodyki przygotowywania, realizacji oraz zawartości poszczególnych elementów zamówienia, a także zasięg obszaru opracowania o zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.
 • Szacunkowa wartość zamówienia – 22 300 zł
 1. Termin wykonania zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
 • Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 1. Kryteria oceny ofert.

1)  Cena ofertowa – 100 pkt

Opis przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 100% punktów.

C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert
 • Ofertę można sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.
 • Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do 15 marca 2019 roku do godziny 15:00 na adres:

Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66
59-540 Świerzawa

 • Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Opis i oznakowanie kopert: Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz powinna być oznakowana dopiskiem „zapytanie ofertowe – mapa geoturystyczna”. Koperta powinna posiadać nazwę/nazwisko i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nieotwartą w przypadku złożenia oferty po terminie.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania zapytania ofertowego.
 • Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość realizacji zadania.
 1. Oferta powinna zawierać
 • Wypełniony i podpisany załącznik nr 1,
 • Osoby reprezentujące Wykonawcę – składające oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy muszą posiadać umocowanie do tych czynności w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub posiadać stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
 • Brak którejś z powyższych informacji spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia
 1. Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty.

1) Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego (zał. nr 1).

2) Zakres prac, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

3) Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją prac wynikających z dokumentów zapytania jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania np.: podatek VAT.

 1. Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 1. Odrzucenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 • została złożona przez podmiot:
 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, lub
 • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 • Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
 1. Istotne postanowienia umowy
 • Płatność za wykonaną całość zadania zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od wystawienia przez niego faktury/rachunku. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru całości realizacji zadania.
 • Nie przewiduje się zmian umowy w trakcie jej obowiązywania.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Julia Jankowska – julia@kaczawskie.pl

 1. Zapytanie zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego (kaczawskie.pl).

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1. Formularz ofertowy.

Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Wyniki zapytania ofertowego – informacja o wyborze oferty
Następny wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – mapa geoturystyczna

Zobacz podobne

Menu